یک مختصص زنان در حال معاینه خانمی در دفترش

متخصص زنان

دکترمتخصص در زمینه سلامت زنان برای بارداری، جلوگیری و بیمارهای زنان.متخصص زنان می تواند مرد یا زن باشد.

Gynaecoloog

Dokter die gespecialiseerd is in zwangerschap, anticonceptie en vrouwenziekten. Een gynaecoloog kan een vrouw of een man zijn.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی