اندام های تناسلی داخلی مردان با نشانه ای که مثانه را نشان می دهد

مثانه

اندامی ست که ادرار در آن جمع می شود.

Blaas

Orgaan waarin urine wordt verzameld.

اصطلاح استاندارد: Blaas
معمولی: Urineblaas

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی