مدفوع

ماده ای زائد و جامد که وقتی فرد به دستشویی می رود از طریق مقعد از بدن وی خارج می شود.

Ontlasting

Vast afvalmateriaal dat uit de anus komt als mensen naar het toilet gaan. 

اصطلاح استاندارد: Ontlasting
معمولی: Poepen
بچگانه: Kaka

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی