مراقبت های پس از تولد

مراقبت از مادر و نوزادش پس از زایمان. یک ماما از مادر و نوزادش در خانه یا بیمارستان مراقبت می کند.

Zorg na de geboorte

Verzorging van een vrouw en haar kind na de bevalling. Een vroedvrouw verzorgt de vrouw en haar kind thuis of in het ziekenhuis.

اصطلاح استاندارد: Zorg na de geboorte
معمولی: Postnatale zorg

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی