مرده زایی

مرده زایی زمانی روی می دهد که جنین در رحم مادر مرده باشد. پس از مرگ جنین، مادر می تواند انقباضات را داشته باشد و جنین را مرده زایمان کند. برخی اوقات دکتر باید عمل سزارین را انجام دهد. در این حالت اغلب هیچ کس علت مرگ جنین را نمی داند.

Doodgeboorte

Een doodgeboorte vindt plaats wanneer een foetus sterft in de baarmoeder van de moeder. Nadat de foetus gestorven is, krijgt de moeder weeën en bevalt ze. Soms moet de dokter een keizersnede uitvoeren. Vaak weet niemand waarom de foetus gestorven is.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی