اندام های تناسلی قابل مشاهده زنان با نشانه ای که مقعد را نشان می دهد

مقعد

منفذی میان کفل هاست که مدفوع از آنجا از بدن خارج می شود.

Anus

Opening tussen de billen waarlangs de ontlasting het lichaam verlaat.

اصطلاح استاندارد: Anus
بچگانه: Poepgaatje

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی