میل به بچه دار شدن

بچه خواستن. برخی مردم برای بچه دار شدن اشتیاق فراوانی دارند و برخی دیگر خیر.

Kinderwens

Een kind willen. Sommige mensen hebben een grote kinderwens, anderen niet.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی