پستان زنی با نشانه ای که نشان دهنده نوک پستان است

نوک پستان

برآمدگی ای کوچک در وسط پستان افراد. زنان و مردان دو برآمدگی دارند که هر یک روی یک پستان قرار دارد. نوک پستان ها حساس اند.

Tepel

Knopje in het midden op een borst. Vrouwen en mannen hebben 2 tepels, 1 op elke borst. Tepels zijn gevoelig.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی