2 مرد در حالت صمیمت

همجنس گرایی

احساس کشش عاطفی و جنسی به افراد هم جنساست. مردان احساس می کنند به مردان، و زنان احساس می کنند به زنان تمایل و کشش دارند. افردی که فکر می کنند به این گروه تعلق دارند و خود را اینگونه به دیگران معرفی می کنند، همجنس گرا هستند.

اصطلاح استاندارد: همجنس گرایی
معمولی: Gay

Homoseksualiteit

Zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht: mannen voelen zich aangetrokken tot mannen, vrouwen voelen zich aangetrokken tot vrouwen. Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht. Iemand is enkel homoseksueel als hij/zij zichzelf zo benoemt.

اصطلاح استاندارد: Homoseksualiteit
معمولی: Gay

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی