ویروس

ذره ای بسیار کوچک که به بدن حمله می کند. ویروس به راحتی در بدن تکثیر می شود. ویروس می تواند باعث انواععفونت و بیماری شود.

Virus

Heel klein deeltje dat het lichaam kan binnendringen. Het vermenigvuldigt zich snel via de cellen in het lichaam. Een virus kan infecties en ziekten veroorzaken.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی