آلت تناسلی زن با نشانه ای که پرده بکارت را نشان می دهد

پرده بکارت

دیواره ایست ارتجاعی از مخاط قسمت ورودیواژن. شکل و اندازه پرده بکارت در هر زنی با دیگری متفاوت است.

Maagdenvlies

Soepel randje weefsel bij de ingang van de vagina. De vorm en grootte van het maagdenvlies is bij elke vrouw anders.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی