پستان های زن

پستان ها

2 اندام زنانه برای تغذیه نوزاد بعد از زایمان. پستان ها حساس هستند و تحریک آن ها باعث لذت جنسی زن می شود.

Borsten

De 2 organen van een vrouw om een baby te voeden na de bevalling. Borsten zijn gevoelig en kunnen een vrouw seksueel plezier geven.

اصطلاح استاندارد: Borsten
معمولی: Boezem, buste
مبتذل : Mem, tiet, tet, pram

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی