پورنوگرافی

عکس ها و ویدیوهای افرادی که در حال انجام آمیزش جنسی یا سایر کارهای سکسی هستند. پورنوگرافی برای تحریک جنسی افراد ساخته می شود.

Pornografie

Foto's en video's van mensen die geslachtsgemeenschap of ander seksueel contact hebben. Pornografie wordt gemaakt om mensen seksueel op te winden.

اصطلاح استاندارد: Pornografie
معمولی: Porno

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی