آلت تناسلی مرد با نشانه ای که پوست ختنه گاه را نشان می دهد

پوست ختنه گاه

قسمتی از پوست روی کلاهک (انتهای) آلت جنسی مرد. پوست ختنه گاه از کلاهک در برابر باکتری ها و چیزهایی دیگر محافظت می کند. در مردانی که ختنه شده اند، این پوست برداشته شده است.

Voorhuid

Stukje huid over de eikel (topje) van de penis. De voorhuid beschermt de eikel onder meer tegen bacteriën. Mannen die besneden zijn hebben geen voorhuid meer.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی