پیشگیرانه

داشتن هدف ِ کاهش یا جلوگیری از خطرابتلا به عفونت، بیماری ها یا تصادفات.

Preventief

Met de bedoeling infecties, ziekten of ongevallen te voorkomen of het risico erop te verkleinen.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی