اندام های تناسلی داخلی زنان با نشانه ای که گردن رحم را نشان می دهد

گردن رحم

مجرای باریک انتهای رحم در بالای واژن. گردن رحم هنگام زایمان گشادتر می شود.

Baarmoedermond

Smalle ingang aan de onderkant van de baarmoeder, bovenaan de vagina. De baarmoedermond wordt breder bij de bevalling.

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی