گشاد شدگی

مرحله ای در حین زایمان که گردن رحم باز (گشاد) میشود. 

Ontsluiting

Fase tijdens een bevalling waarin de baarmoedermond opengaat. 

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی