شکایتتان را تا حد ممکن با ذکر جزئیات عنوان کنید. سرویسی را که می خواهید درباره آن شکایت کنید، زمان وقوع مشکل و مشکلی که روی داده است را با جزئیات دقیق قید کنید. اگر مشکل شما به عملکرد وب سایت مربوط می شود، فراموش نکنید که آدرس اینترنتی صفحه را قید کنید.

ما سعی می کنیم در اسرع وقت به شکایتتان پاسخ دهیم. ما می توانیم به زبان هلندی، فرانسوی و انگلیسی پاسخ دهیم. 
 

* همه فیلدهای زیر را پر کنید. همه فیلدها ضروری هستند.
 

به دنبال کمک هستید؟ متخصصی را در حوزه سلامت را پیدا کنید.

راهنمایی