کمی پس از تولد

در اولین ساعت بعد از تولد نوزاد در کنار شما دراز کشیده و میتواند از پستانهای شما شیر بنوشد. بعد از یک ساعت نوزاد شما کنترل و وزن میشود.

 • ماما تنفس، رنگ پوست، تنش ماهیچه، ضربان قلب و عکس العمل او به محرکات را کنترل میکند. او هم چنین به نوزاد ویتامین کا میدهد.
 • نوزاد را لباس پوشانده یا در یک پتو می پیچند.
 • بعد از آن شما یا شریکتان میتوانید نوزاد را بغل کنید. بعد از عمل سزارین (زایمان از طریق جراحی) شریکتان از نوزاد نگاهداری میکند.
 • شما چیزی میخورید و مینوشید. اگر همه چیز خوب باشد میتوانید دوش بگیرید. اگر در بیمارستان زایمان کرده و دلیل پزشکی وجود ندارد میتوانید چند ساعت بعد از زایمان به خانه بروید.
 • اگر عمل سزارین داشته اید شما ۳ روز در بیمارستان مانده و در این مدت از شما و نوزادتان مراقبت می شود.. بیشتر بیمارستانها اجازه میدهند شریکتان شب پیش شما باشد.

زنی در حال شیر دادن به نوزادش

1. هفته های بعد

اگر شما در خانه هستید پرستار زایمان در هفته اول هرروز به خانه شما می آید. او به شما در مواظبت از نوزاد کمک کرده و سلامتی شما را کنترل میکند. ماما یک روز در میان به دیدن شما می آید تا ببیند وضع شما چطور است.

 • نوزاد شما تا 5 روز پس از تولد ممکن است وزن کم کند. این طبیعی است.
 • در هفته اول شنوایی نوزاد کنترل شده و در مورد بیمارهای کمیاب متابولیک (سوخت و سازی) آزمایش میشود. پرستار کودکان آزمایش شنوایی را انجام داده و مقداری خون میگیرد.

مواظبت از مادر

 • بعد ۸ تا ۱۰ روز پرستار زایمان و ماما دیگر به خانه شما نخواهند آمد.
 • ماما در ۶ هفته اول مسئول مادر است. در این ۶ هفته ماما شما را حمایت میکند.
 • ۶ هفته بعد از زایمان ماما یا دکتر زنان شما را برای کنترل پایانی میبیند.
 • بعد از ۶ هفته اول دکتر عمومی مواظبت شما را بعهده میگیرد. اگر سئوالی و یا احتیاج به کمک دارید با دکتر عمومی تماس بگیرید.

پرستاری و موظبت از نوزاد

پرستاری و مواظبت نوزاد به عهده مرکز بهداشت شهر GGD واگذار میشود. پرستار اطفال ۲ هفته بعد از زایمان برای معرفی خود به خانه شما میآید.

 • شما حدود یک ماهگی نوزاد برای اولین بار به مرکز بهداشت کودکان میروید
 • پس از حدود ۸ هفته اولین واکسن ها به نوزاد زده میشود.

Kort na de geboorte

 • Uw baby blijf het eerste uur bij u liggen en kan dan aan de borst drinken. 
 • Na een uur wordt uw baby nagekeken en gewogen.
 • De verloskundige controleert de ademhaling, de kleur van de huid, de spierspanning, de hartslag en de reactie op prikkels. Ook geeft ze de baby Vitamine K
 • De baby wordt aangekleed of in een omslagdoek gewikkeld.
 • U of uw partner mag daarna de baby weer vasthouden. Na een bevalling met operatie (keizersnede) blijft de baby bij uw partner.
 • U krijgt wat te eten en te drinken. Als de controles goed zijn mag u douchen. Als u in het ziekenhuis bent bevallen en er geen medische redenen zijn, mag u enkele uren na de bevalling naar huis.
 • Heeft u een keizersnede gehad, dan blijft u nog drie dagen in het ziekenhuis, waar ze u en uw baby verder zullen verzorgen. In veel ziekenhuizen kan uw partner ook ’s nachts bij u blijven.
Vrouw geeft haar baby borstvoeding.

In de volgende weken

 • Wanneer u thuis bent, komt de kraamverzorgster de eerste week elke dag bij jullie thuis. Zij helpt met de verzorging van uw baby en doet controles bij de moeder. De verloskundige komt om de dag op bezoek om te kijken hoe het gaat. 
 • Tot 5 dagen na de geboorte kan uw baby gewicht verliezen. Dit is normaal. 
 • In de eerste week krijgt uw baby een gehoortest en wordt uw baby getest op zeldzame stofwisselingsziekten (metabole ziekten). De jeugdverpleegkundige doet deze gehoortest en neemt ook wat bloed af. 

Zorg voor moeder en kind

Zorg voor moeder 

 • Na 8-10 dagen komen de kraamverzorgster en verloskundige niet meer bij u thuis.

 • De verloskundige is de eerste 6 weken verantwoordelijk voor de moeder. De verloskundige begeleidt u gedurende deze 6 weken.

 • Ongeveer 6 weken na de bevalling komt u op nacontrole bij uw verloskundige of gynaecoloog.

 • Na de eerste 6 weken neemt de huisarts de zorg over. Neem contact op met de huisarts als u vragen of hulp nodig heeft. 

Zorg voor het kind 

 • De zorg van uw baby wordt overgedragen aan het consultatiebureau. De jeugdverpleegkundige komt op huisbezoek om kennis te maken, wanneer het kind ongeveer 2 weken oud is.
 • Wanneer uw baby ongeveer 1 maand oud is gaan jullie voor het eerst zelf naar het consultatiebureau. 
 • Na ongeveer 8 weken krijgt de baby de eerste vaccinaties, zoals difterie, kinkhoest, tetanus en polio. 

 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

مراقبتهای بعد از زایمان
در روزهای اول پس از زایمان پرستار زایمان در خانه به شما کمک میکند. او در مواظبت از شما و نوزاد به شما کمک میکند. مخارج پرستار زایمان توسط بیمه سلامت پایه جبران میشود.
ماما
بمحض این که فهمیدید حامله هستید با یک ماما در محله خود قرار بگذارید. ماما در زمان بارداری، زایمان و مدت کمی بعد از زایمان شما را کمک و راهنمایی میکند.
دکتر (متخصص) زنان
اگر شما باردار هستید و به دکتر زنان ارجاع داده شده اید میتوانید نزد او بروید. ماما یا دکتر عمومی نامه ارجاع به شما میدهد.
دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت