بعضی مردم افکار عاشقانه و /یا احساسات جنسی با افرادهمجنس خود دارند. مردان و زنان می توانند همجنس گرا باشند. مردی که به مرد دیگری کشش داشته باشد را همجنس گرای مرد می نامند و زنی که به زن دیگری کشش داشته باشد را همجنس گرای زن می گویند. برخی افراد به سمت هر دو جنس زن و مرد گرایش دارند. به آن ها دو جنس گرا گفته می شود.

یک فرد می تواند همجنس گرا باشد، بدون اینکه بخواهد باس خود آمیزش هم جداشته یا با هم جنس خود وارد رابطه شود.

2 مرد حینِ نزدیکی

برخی اوقات افراد فقط دورانی خاص از زندگی شان، احساسات همجنس گرایانه دارند.

مردم میتوانند انتخاب کنند خود را همجنسگرا (مرد) همجنسگرا (زن) و یا دو جنسگرا (بی سکسوال ) بنامد. مثلا: بعضی مردها با مرد آمیزش داشته ولی خود را همجنسگرا نمی نامند.

چرا برخی افراد هم جنسگرا هستند؟

دلیل اینکه چرا افراد به هم جنسان خود یا به جنس مخالفشان ، یا به هر دو جنس کشش دارند، معلوم نیست. با این حال ، ما می دانیم که :

مشخص نیست که آیا هم جنس گرایی ارثی است یا خیر. نقش نحوه تربیت افراد نیز در این باره نامعلوم است.

مطرح کردن همجنس گرایی با دیگران

بسیاری مردان و زنان احساسات خود را بروز نمی دهند. برخی دیگر خانواده و دوستانشان را از هم جنسگرا یا دو جنسگرا بودنشان مطلع می کنند و همجنس گرایی خود را به صورت آشکار زندگی می کنند.

مطرح کردن این موضوع با دیگران اغلب آسان نیست و جرأت زیادی می خواهد. مردان و زنان هم جنسگرا یا دوجنسگرا اغلب زمان زیادی لازم دارند تا بتوانند قبول کنند که به هم جنسان خود کشش دارند.

آگاه سازی دیگران در این خصوص می تواند به فرد آرامش دهد. مجبور نیستید دیگر این موضوع را پنهان کنید. ابتدا با افرادی که فکر می کنید شما را به همین شکل می پذیرند صحبت کنید. این را بدانید که در ابتدا عکس العمل ها همیشه مثبت نیست.

لازم نیست به دیگران بگویید که همجنس گرا هستید. اگر فکر می کنید که مطرح کردن این امر صلاح نیست، ضرورتی ندارد در این باره صحبت کنید.

ملاقات دیگر همجنسگرایان (زن و مرد) و دوجنسگرایان

سازمان ها و محلهای ویژه ای برای ملاقات همجنسگرایان (زن و مرد) و دوجنسگرایان دیگر وجود دارند.

هم جنسگرایی و قانون

تبعیض به خاطر گرایش جنسی افراد در اروپا قانونا ممنوع است. رفتار متفاوت، محرومیت و محدودیت ورود افراد بر اساس ویژگیهای شخصی که توسط قانون حفاظت شده قانونا ممنوع است. هم جنسگرایی یا تغییر جنسیت از لحاظ قانونی ویژگی های حفاظت شده میباشند. تبعیض علیه یک فرد بر اساس این ویژگیها بعنوان مثال در زمان استخدام، در محل کار، در آموزش یا اجاره یک خانه ممنوع است.

ازدواج

افراد همجنس می توانند با هم رابطه داشته باشند. آنها میتوانند در هلند با هم ازدواج کرده و یا شریک زندگی ثبت شده باشند.

ازدواج 2 مرد در سالن شهرداری

والدین

در هلند ۲ مرد با هم یا ۲ زن با هم میتوانند والدین یک کودک شوند. آنها می توانند کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنند. فرزندخواندگی یک کودک به این معناست که شما والدین قانونیِ کودکی می شوید که فرزند بیولوژیکی شما نیست. برای قبول فرزندخواندگی نیازی نیست که حتماَ ازدواج کرده باشید. اگر با هم زیر یک سقف زندگی می کنید می توانید کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنید.

همجنسگرایان زن میتوانند از طریق درمان باوری با منی یک اهداکننده بچه دار شوند.

زنان همجنس گرا با فرزندانشان

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet bekend waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het is natuurlijk. 
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies bekend.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze op personen van hetzelfde geslacht vallen.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In Nederland kunnen zij ook trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. 

2 mannen trouwen in een stadhuis

Ouderschap

In Nederland kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U hoeft niet getrouwd te zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische stellen kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor. 

Lesbische vrouwen met hun kinderen

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

دکتر عمومی (پزشک خانواده)
شما میتوانید در باره هر موضوع خصوصی با دکتر عمومی مشاورت کنید. در صورت لزوم دکتر عمومی شما را به یک دکتر متخصص رجوع میدهد. پناهندگانی که جواب (موقت) گرفته اند در شهرستان خود یک دکتر عمومی انتخاب میکنند. پناهجویان در یک کمپ پناهندگی مجاز ند به دکتر عمومی در کمپ مراجعه کنند.
Korrelatie
اگر میخواهید در مورد مشکلات شخصی مانند رابطه، احساسات یا موضوعات جنسی صحبت کنید میتوانید از طریق تلفن، چت یا ایمیل بطور ناشناس تماس بگیرید.
سویچ بُرد Switchboard
سازمانی برای زنان همجنسگرا، مردان همجنسگرا، دو جنسگرایان و تراجنسیتیها (دوجنسیتی) اگر سئوالی دارید میتوانید از طریق ایمیل، آنلاین چت و یا تلفن تماس بگیرید.
Cocktail
آطلاعات، کمک و فعالیت های اجتماعی برای پناهجویان LGBT
Man tot man
وبسایت برای مردانی که با مردان دیگر آمیزش جنسی دارند. در این وبسایت اطلاعات راجع به آزمایش بیماریهای آمیزشی و اچ.آی.وی آورده شده است.
پلیس Roze in Blauw
مرکز پلیس برای تماس توسط زنان همجنسگرا، مردان همجنسگرا و ترا جنسیتی ها
Sense.info
اگر شما زیر ۲۵ سال هستید میتوانید برای جواب به سئوالاتی راجع به روشهای پیشگیری از بارداری، مسائل جنسی و بیماریهای آمیزشی با Senseتماس بگیرید. این تماس میتواند از طریق ایمیل، تلفن، چت آنلاین و یا قرار ملاقات در ساعات مشاوره Senseبر قرار شود.
Poz & Proud
سازمانی برای مردان همجنسگرای مبتلا به اچ.آی.وی که توسط این افراد اداره میشود.
ادارات ضد تبعیض Anti-discrimination bureaus
اگر شما بدلیلی مورد تبعیض قرار گرفته اید میتوانید به یکی از ادارات ضد تبعیض شکایت کنید.
سایر متخصصین در حوزه بهداشت و سلامت