Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit Nederland of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie

Een stel en hun geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in Nederland als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Nederlandse nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in Nederland is.

Nederlandse wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Nederlandse nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in Nederland is;
 • Man en vrouw, of 2 mannen of 2 vrouwen die samen zijn. U moet voorafgaand aan het verzoek minstens 3 jaar hebben samengeleefd en het kind samen 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Het maakt niet uit of de partners getrouwd zijn.
 • Als u samenleeft met de vrouw die het kind krijgt, kunt u een adoptieverzoek indienen.
 • een man of vrouw alleen. U kunt een procedure starten als u het kind 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed.

Een verzoek tot adoptie niet mogelijk als dat wordt ingediend door twee personen die in bepaalde familierechtelijke verhoudingen tot elkaar staan. Dit betreft de gehele opgaande en neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders etc.) en broers en zusters.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 18 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 18 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. 
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden. Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met de adoptie. 

De procedure

Om adoptie aan te vragen of te laten erkennen dient u een verzoek in bij de rechtbank. U heeft een advocaat nodig.

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en duurt ongeveer 3 maanden tot meer dan 1 jaar. Dat hangt af van de complexiteit van de zaak en of er bijvoorbeeld documenten uit het buitenland nodig zijn.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Nederlandse rechter zal ofwel de Nederlandse wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Nederlandse nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in Nederland is, zal de Nederlandse wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis). 

Adopting a child means that you become the legal parent of a child who is not your biological child. If your own child is adopted, it means that other people become the legal parents of your child.

You can adopt a child who is a member of your family (for example: a cousin), the child of your partner or a child you do not know. You can choose to adopt a Dutch child or a child from another country.

Adoption law is complex. Here you will find some basic information. Contact a specialised organisation for more questions and legal advice.

A couple and their adopted child

The adoption procedure can be done in the Netherlands if:

 • the adoptive parent or the person who will be adopted has Dutch nationality or
 • the usual place of residence of one of these persons is in Belgium.

Dutch law

Who can adopt?

 • persons who have Dutch nationality or whose usual place of residence is in the Netherlands;
 • A man and a woman, or 2 men and 2 women living together. Prior to the request, you have to have lived together for at least 3 years and have cared for and raised the child together for 1 year. It does not matter if the partners are married. 
 • If you live together with the woman who delivers the child, you can submit a request for adoption. This can be done before or after the birth of the child.
 • an individual woman or man. You can start an adoption procedure if you have cared for and raised the child for 1 year.

A request for adoption is not possible if the two persons are members of the same family. This is the case with children, grandchildren, parents, grandparents, brothers and sisters. 

Age and necessary qualities

The adoptive parent has to be at least 18 years of age and there has to be an age difference of at least 18 years between the adoptive parent and the child. You can only adopt a child if you have the necessary social and psychological qualities. This needs to be confirmed by a court decree. Children aged 12 and older need to give their consent for the adoption.

The procedure

To request an adoption or have it recognised you submit a request to the court. You will need a lawyer.

The procedure consists of various steps and legal requirements and usually takes from around 3 months to more than a year. This depends on the complexity of the case and, for example, on whether documents from abroad are needed.

The procedure for adopting a child you already know (for example: a family member or the child of your spouse) is different from the procedure for adopting a child you do not know.

When does the law of another country apply?

The Dutch judge will apply either Dutch law or the law of another country to decide whether adoption is legally possible.

When both partners have the same nationality or have their usual place of residence in the same country, the law of that country will be applied. For example: if you and your partner both have Russian nationality, Russian law will be applied.

When one or both of the partners have Dutch nationality or have their usual place of residence in the Netherlands, Dutch law will be applied.

Conditions of the country of origin of the child

Every country of origin imposes specific conditions.

For example:

 • maximum age of the adopting parent(s);
 • maximum age difference between parent(s) and child;
 • being in a heterosexual relationship (a man and a woman);
 • absence of a criminal record;
 • providing a health certificate, sometimes with proof of infertility.

Foster care

Foster care is different from adoption. Here, too, a child grows up in a family other than his/her biological family. However, in this case, the biological parents of the foster child continue to be involved and have a voice in important decisions.

Normally foster care is temporary. It can be short-term or (very) long-term.

Foster care is a solution when it becomes too difficult for parents to take care of their child themselves. This can be for social or financial reasons, or for specific reasons related to the child (for instance: a child with a disability or a psychiatric disorder)

Meer informatie of hulp nodig?

Juridisch Loket
Als u vragen heeft over uw rechten, kunt u contact opnemen met het juridisch loket voor een gratis (telefonisch) consult.
Een kind afstaan ​​voor adoptie - Fiom
Wilt u uw kind afstaan ​​voor adoptie? Bel Fiom voor ondersteuning en advies.
088-1264900
Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen