Als u denkt dat u een soa heeft, vraag dan uw huisarts of GGD om hulp. Soa’s moeten altijd worden behandeld om negatieve effecten op uw gezondheid te voorkomen. Praat met uw huisarts of de GGD zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie zodat hij/zij u de juiste behandeling kan geven.

Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.

Er zijn verschillende soorten soa’s. Soa’s hebben niet altijd symptomen. Vraag uw huisarts, de GGD of de zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie  om advies. De behandeling is voor elk type soa anders.

Man praat met een zorgverlener.
Man praat met een zorgverlener.
Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.
Volg de behandeling zoals de dokter het heeft voorgeschreven. Ga verder met de behandeling, ook als de symptomen al weg zijn.

Behandeling van bacteriële soa's

Soa's verzoorzaakt door een bacterie zijn, onder andere:

Bacteriële soa's kunnen worden behandeld met antibiotica. U heeft een recept van de dokter nodig. Daarmee kunt u de medicijnen kopen bij de apotheek.

Tijdens de behandeling, vermijd seks wanneer u nog symptomen heeft of gebruik een condoom om het risico op besmetting van iemand anders te beperken.

Behandeling van virale soa's

Soa's verzoorzaakt door een virus zijn, onder andere:

Sommige virale soa’s zijn ongeneeslijk, maar de symptomen kunnen wel worden behandeld.

 • Hepatitis B: Rust goed. Indien nodig kan de dokter u medicijnen voorschrijven.
 • Herpes: Indien nodig schrijft de dokter u medicijnen voor waarmee u de blaasjes kunt behandelen.
 • Genitale wratten: De dokter kan u een crème voorschrijven die u op de wratten kunt aanbrengen. Indien nodig verwijdert de dokter de wratten door ze weg te snijden of ze te bevriezen.

Behandeling van parasitaire soa's

Soa's verzoorzaakt door een parasiet:

Schurft:

 • De dokter kan een crème voorschrijven om op uw huid aan te brengen. 
 • Was uw ondergoed, kleren, pyjama’s, lakens en handdoeken elke dag op minstens 60° C. 

Trichomonas:

 • Kan worden behandeld met antibiotica.
 • U heeft een recept van de dokter nodig om de medicijnen te kunnen kopen.

Schaamluizen: 

 • De dokter kan een crème voorschrijven die u kan aanbrengen op de zones waar u luizen heeft.
 • Was uw ondergoed, kleren, pyjama’s, lakens en handdoeken elke dag op minstens 60° C. 

Praten met uw partner

Heeft u een soa, praat erover met uw partner. Bij sommige soa’s moet uw partner ook getest en behandeld worden.
 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op besmetting van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen de soa namelijk ook hebben en deze weer ongemerkt doorgeven aan hun partners. Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Overleg met de arts of verpleegkundige over welke periode u moet waarschuwen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen. Dit gaat via een website. 

Koppel praat.

If you think you may have an STI, ask your general practitioner or municipal public health service (GGD) for help. STIs should be treated to avoid negative effects on your health. Talk to  your general practitioner or the health professional at the health centre of the asylum seekers’ centre so that he/she can give you the right treatment. 

Follow the treatment in the way that the doctor tells you. Continue the treatment even when the symptoms have disappeared.

There are different types of STIs. These do not always have symptoms. Ask your general practitioner or the health professional at the health centre of the asylum seekers’ centre for advice. Every STI is treated differently.

Man talking with a health professional.
Man talking with a health professional.
Follow the treatment in the way that the doctor tells you. Continue the treatment even when the symptoms have disappeared.
Follow the treatment in the way that the doctor tells you. Continue the treatment even when the symptoms have disappeared.

Treatment for bacterial STIs

STIs caused by bacteria, include:

Bacterial STIs can be treated with antibiotics. You need a prescription from the doctor. Then you can buy the medicines at a pharmacy.

During treatment, avoid sex while you still have symptoms or use a condom to lower the risk of infecting someone else.

Treatment for viral STIs

STIs caused by a virus:

Some viral STIs cannot be cured, but the symptoms can be treated.

 • Hepatitis B: get enough rest. If necessary, the doctor can prescribe you medicines.
 • Herpes: if necessary, the doctor can prescribe medicines for treating the blisters.
 • Genital warts: the doctor can prescribe a cream to apply to the warts. If necessary, the doctor removes the warts by cutting them away or freezing them.

Treatment for parasitic STIs

STIs caused by a parasite:

Scabies:

 • The doctor can prescribe a cream to apply to your skin.
 • Wash your underwear, clothes, pyjamas, bed linen and towels every day at a temperature of at least 60°C.

Trichomoniasis:

 • Can be treated with antibiotics.
 • You need a prescription from a doctor to get the medicines.

Pubic lice:

 • The doctor can prescribe a cream to apply to your skin in the places where you have lice.
 • Wash your underwear, clothes, pyjamas, bed linen and towels every day at a temperature of at least 60°C.

Talking with your partner

If you have an STI, talk to your partner. If you have certain STIs, your partner needs to be tested and treated as well.

By warning your current partner you also protect yourself. If your STI has been cured and you have sex again with your partner who has not been treated, he or she can infect you again.

 

Do not have sex during STI treatment or use a condom to reduce the risk of infecting your partner.

 

Do not only warn your current sex partners, but also ex-partners and other sexual contacts. They can also be infected and pass the STI on to their partner(s) without noticing. By warning your sex partners, you help to prevent STIs spreading further.

Consult the doctor or nurse to find out how far back in time you need to go when it comes to warning sex partners. If you do not want to tell your partner or ex-partners you have an STI yourself you can also warn them anonymously, without mentioning your name. For this, you can visit the website https://partnerwaarschuwing.nl/hoe-vertel-ik-het-mijn-ex-partner This website is available only in Dutch.

Ask your general practitioner or a nurse at the municipal public health service (GGD) for advice.

Couple talking.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Jouw GGD
Als u jonger bent dan 25 jaar en u hebt vragen over gezondheid, seksualiteit, lichaam, gevoel, alcohol of drugs kunt u per mail of chat uw vraag stellen.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen