Manieren om u te beschermen

Als u hiv heeft en geen behandeling krijgt, kunt u anderen ermee infecteren, zelfs als u nog geen symptomen heeft.

Gebruik een condoom bij vaginale seks of anale seks. Neem geen bloed of sperma in uw mond bij orale seks.
Gebruik een condoom bij vaginale seks of anale seks. Neem geen bloed of sperma in uw mond bij orale seks.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Neem medicatie tijdens uw zwangerschap als u hiv-positief bent.
Neem medicatie tijdens uw zwangerschap als u hiv-positief bent.

In geval van nood

Als u bent blootgesteld aan hiv, kunt u een medicijn nemen dat ‘PEP’ heet. Neem het medicijn zo snel mogelijk in (niet later dan 3 dagen na het risicocontact). Hoe sneller u het medicijn neemt, hoe groter de kans dat u niet besmet raakt. Vraag de huisarts of GGD om hulp.

Man praat met een zorgverlener.

Geen risico op infectie meer

Als u elke dag correct uw hiv-medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ook al is het nog in uw lichaam. U kunt hiv niet meer doorgeven aan anderen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

  • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
  • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
  • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd;
  • Als u geen andere soa heeft en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een dokter en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen. 

Koppel praat.

Preventieve behandeling met hiv-medicatie: PrEP

PrEP is hiv-medicatie om  infectie met hiv te voorkomen. PrEP vervangt het condoom niet, want de PrEP-pil beschermt enkel tegen hiv en niet tegen andere soa’s. Het is een extra bescherming voor mensen die een grote kans lopen om besmet te worden met hiv. Bij PrEP moet u elke dag 1 pil nemen op een vast tijdstip dat u zelf kiest. Mannen die seks hebben met mannen kunnen ervoor kiezen om PrEP enkel te nemen voor en na de seks:

  • 2 pillen 2 tot 24 uur voor anale seks én
  • 1 pil 24 uur na de eerste inname en nog 1 pil 24 uur later

Voordat u met de PrEP begint moet u zeker weten dat u geen hiv heeft. Elke 3 maanden moet u bij GGD of huisarts op controle gaan.

PrEP kopen

U kunt PrEP met een recept van een arts bij de apotheek kopen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en is duur.

Ways of protection

If you have HIV and you are not treated, you can infect other people, even if you have no symptoms yet.

Use a condom when having vaginal or anal sex. Avoid getting blood or semen in your mouth during oral sex.
Use a condom when having vaginal or anal sex. Avoid getting blood or semen in your mouth during oral sex.
Only use your own injection material, or new material.
Only use your own injection material, or new material.
Take medicines during your pregnancy when you are HIV-positive.
Take medicines during your pregnancy when you are HIV-positive.

In case of emergency

If you have been exposed to HIV, you can take a medicine called ‘PEP’. Take the medicine as quickly as possible (no longer than 3 days after running the risk of infection). The sooner you start taking it, the higher the chance of not getting infected. Ask a doctor for help.

Man talking with a health professional.

No longer any risk of infection

If you take your HIV medicines correctly every day, the amount of HIV in your blood (viral load) lowers. After a few months, it can often no longer be traced, though the virus is still in your body. Then you will no longer be able to infect someone else with HIV.

Under certain conditions, it is possible for you to have sex without a condom with your steady partner (steady relationship) who does not have HIV:

  • If you take your HIV medicines correctly every day, and
  • If, for at least 6 months, your viral load can no longer be detected, and
  • If your viral load was checked less than 6 months ago;
  • If you have no other STI and the mucous membrane of your mouth, anus, penis or vagina is not damaged.

Talk to a doctor and your partner if you want to have sex without a condom.

Couple talking.

Preventative treatment with HIV medicines: PrEP

PrEP are HIV medicines for preventing infection with HIV. PrEP does not replace the condom, because the PrEP pill (Truvada) only protects against HIV and does not protect against other STIs. It is extra protection for people who have a high chance of becoming infected with HIV.

When you use PrEP, you have to take 1 pill every day at a regular time that you choose. Men who have sex with other men can choose to only take PrEP before and after sex:
• 2 pills 2 to 24 hours before anal sex and
• 1 pill 24 hours after you took the first pills, and then again 1 pill 24 hours later. 

Before you start PrEP, you should make sure that you do not have HIV. You have to visit the GGD or your general practitioner for a check-up every 3 months. 

Buying PrEP

You can buy PrEP with a doctor's prescription at a pharmacy. It is not covered by your health insurance and PrEP is expensive. 

In case of emergency

If you have been exposed to HIV, you can take a medicine called ‘PEP’. Take the medicine as quickly as possible (no longer than 3 days after running the risk of infection). The sooner you start taking it, the higher your chance of not becoming infected. Ask your GGD or general practitioner for help.

No further risk of infection

If you take your HIV medicines correctly every day, the amount of HIV in your blood (viral load) decreases. After a few months, it can often no longer be traced, though the virus is still in your body. Then you will no longer be able to pass on HIV to others.

Under certain conditions, it is possible for you to have sex without a condom with your steady partner (steady relationship) who does not have HIV:

·         If you correctly take your HIV medicines every day, and

·         If, for at least 6 months, your viral load can no longer be detected, and

·         If your viral load was checked less than 6 months ago;

·         If you have no other STI and the mucous membrane of your mouth, anus, penis or vagina is not damaged.

Talk to a doctor and your partner if you want to have sex without a condom.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen