Eer betekent dat u waardevol bent voor uzelf en voor de samenleving. Sommige mensen kunnen zelf kiezen hoe zij eerbaar kunnen leven. Voor anderen wordt dit beslist door hun familie of omgeving. U vertegenwoordigt dan uw familie. Uw gedrag beïnvloedt al uw familieleden.

Iemand kan de eer van de familie schenden, volgens de familie of omgeving, door bijvoorbeeld:

 • de maagdelijkheid te verliezen;
 • een relatie te hebben voor het huwelijk;
 • verkracht te zijn;
 • weg te lopen;
 • een gearrangeerd huwelijk te weigeren;
 • gedrag te vertonen dat onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals: na school niet meteen naar huis gaan, de verkeerde kledij dragen;
 • breken met de partner of familie.

Wanneer de eer van een familie geschonden wordt of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms macht of geweld om de eer van de familie te redden of herstellen. De familie vindt dit nodig om deel te kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin zij leeft. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

Eergerelateerd geweld is strafbaar.

Soorten eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan veel verschillende vormen aannemen, zoals:

 • controle, zoals bijvoorbeeld: in de gaten gehouden worden door familieleden en niet mogen uitgaan met vrienden of sporten;
 • fysieke straffen, zoals geschopt of geslagen worden;
 • psychologische straffen, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, dreigementen, de familie doet alsof u dood bent of nooit heeft bestaan;
 • gedwongen huwelijk;
 • iemand dwingen om zelfmoord te plegen;
 • moord.

In heel wat gemeenschappen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn erg verschillend. Daarom zijn vrouwen vaker het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Soms kunnen mannen ook het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als zij over hun homoseksualiteit spreken of wanneer zij niet akkoord gaan met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan door meer dan één familielid worden gepleegd. De overtreders kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Soms kan het iemands partner zijn die het geweld pleegt.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Neem contact op met de politie of een gespecialiseerde organisatie en praat over het geweld. Hoe beter u de situatie uitlegt, hoe beter uw veiligheid gegarandeerd kan worden.

Honour means that you are valuable to yourself and society. Some people can choose for themselves how to live in an honourable way. For other people, it is decided by their family or society. In this case, you represent your family. Your behaviour affects all your family members.

A person can be considered to have hurt the honour of a family by, for example:

 • losing one's virginity;
 • having a relationship before marriage;
 • being raped;
 • running away;
 • refusing an arranged marriage;
 • displaying behaviour that is found to be unacceptable, such as not going home immediately after school or wearing the wrong type of clothing;
 • leaving their partner or family.

If the honour of a family is damaged or could be damaged, families sometimes use force or violence to save or recover their honour. The family feels this is necessary in order to be able to continue to be part of the community in which they live. This is called honour-based violence.

Honour-based violence is forbidden by law.

Kinds of honour-based violence

Honour-based violence can take many forms, for example:

 • control: being watched by family members and not being allowed to go out with friends or do sports;
 • physical punishment: being kicked, beaten;
 • psychological punishment: being insulted, threats, the family acts as if you are dead or never existed;
 • forced marriage;
 • forcing a person to commit suicide;
 • murder.

In many societies, men have more freedom and power than women. The roles of men and women (gender roles) are very different. This is why women are more often victims of honour-based violence.

Sometimes men also suffer from honour-based violence, for example: if they talk about their homosexuality or when they do not agree to an arranged marriage.

The violence can be committed by more than one family member. The offenders can be men or women. Sometimes it can be a person’s partner who commits the violence.

Seeking help

If you are a victim of honour-based violence, look for help:

 • Talk to someone you can trust.
 • Contact the police or a specialised organisation and talk about the violence. The better you explain the situation, the better your safety can be guaranteed.

Meer informatie of hulp nodig?

Nood
Als u direct hulp nodig hebt, belt u 112.
112
Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft gratis informatie en advies bij geweld in partnerrelatie of gezin.
Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen