Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer hij/zij niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt;
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben.

Nee zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, zeg dan 'nee'. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'nee' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt nee tegen een jongen.

Nee zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen nee aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als hij/zij u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, zoenen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt meerdere mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Your boundaries tell you what is acceptable for you in a relationship or in contact with someone outside of a relationship. Someone who crosses your boundaries is not respectful. Your integrity may be harmed.

The situation can be about many different matters in your relationship. For example:

Someone’s boundaries are crossed when he/she does not agree with what happens and the way in which it happens.

To respect boundaries, both partners:

 • have to agree with what is happening;
 • should not use or feel any pressure;
 • should be equal partners (one should not have power over the other).
A man and a woman both agree to have sex

Saying “no”

If you feel like your boundaries are being crossed, say “no”. Your partner has to respect your choice. Talk with your partner about what you want and how you feel:

 • Be very clear.
 • Stand or sit up straight and look into your partner’s eyes.
 • Explain why you say “no”.
 • If necessary, repeat your message.
 • Do not feel guilty.
 • Do not make promises you cannot keep.
A girl saying “no” to a boy.

Saying “no” is difficult, but it is a way to communicate to your partner what your boundaries are. Your boundaries have to be clear to your partner. If “no” is not accepted by your partner, get professional help or confide in a person who is close to you.

You may be afraid of losing your partner. Decide whether your partner is good for you, if he/she continues to force you to do things you do not want to do.

Sexually abusive behaviour

When you are persuaded to do something by force or threats, this is called coercion. When there is coercion, your boundaries are not being respected. If you are coerced into doing certain kinds of sexual acts (for instance: sexual intercourse, kissing, touching, sexual comments, sex work), this is called sexually abusive behaviour or sexual abuse.

Respecting each other’s boundaries is important. Abuse can cause psychological and health problems. Moreover, sexually abusive behaviour and other forms of partner violence are forbidden by law.

If you have difficulties in persuading your partner to have sexual intercourse, try to discuss this together. Sex is more than just sexual intercourse. Being physically close to each other is equally important for your wellbeing and your relationship.

Sexual abuse can also occur outside a relationship, for example with relatives, acquaintances and ex-partners.

Seeking help

If you experience sexually abusive behaviour or other partner violence, look for help:

Contact the police if you want to report someone for sexually abusive behaviour or another kind of partner violence.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Nood
Als u direct hulp nodig hebt, belt u 112.
112
Veilig Thuis
Veilig Thuis geeft gratis informatie en advies bij geweld in een partnerrelatie of gezin.
Centrum Seksueel Geweld
Als u seksueel geweld heeft meegemaakt, kunt u contact opnemen met het Centrum Seksueel geweld. U kunt hier terecht voor medische en psychische hulp.
Aanranding en verkrachting - plegers
Als u seksueel geweld heeft gepleegd kunt u hulp zoeken om herhaling te voorkomen.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen