De Nederlandse wet verbiedt elke vorm van discriminatie op basis van iemands gezondheid. Een persoon met hiv moet daarom net als elke andere persoon worden behandeld.

De hiv-positieve persoon beslist zelf of hij/zij aan anderen vertelt over zijn status.

Het is niet mogelijk om een hiv-infectie op te lopen door sociaal contact, bijvoorbeeld door van hetzelfde glas te drinken of van hetzelfde bord te eten als iemand die hiv heeft, of door elkaar aan te raken of te kussen.

Hiv en werk

Een persoon die hiv-positief is, moet dit niet zeggen tijdens een sollicitatiegesprek. De werkgever heeft geen recht om iemand vragen te stellen over zijn/haar gezondheid. Als de werkgever toch vragen stelt, hoeft u niet te antwoorden of kunt u antwoorden dat dit vertrouwelijke informatie is en dat u wel met de bedrijfsarts wilt praten. De bedrijfsarts kan u alleen vragen stellen over uw fysieke geschiktheid om de functie uit te oefenen. Hij/zij moet ook uw privacy respecteren.

Liegen over uw hiv-status tijdens een sollicitatiegesprek is niet verboden, want de vraag mag niet gesteld worden. Ook kan de werkgever dit niet gebruiken als reden om u te ontslaan als hij/zij hier later achter komt.

U kunt niet besmet raken met hiv door een hiv-positief persoon de hand te schudden.

Bij een arbeidsongeval met een hiv-positief persoon, volstaan de algemene EHBO-procedures om te voorkomen dat iemand anders besmet raakt met het hiv-virus. Een werkgever kan iemand met hiv niet ontslaan of een job weigeren omdat dit een risico voor de gezondheid zou kunnen zijn voor collega's of klanten.

Een persoon die hiv-positief is, hoeft dit niet te vertellen aan zijn/haar collega's of baas. Als u het wel vertelt, kan het voor u gemakkelijker zijn om tijdens de werkuren medicijnen te nemen of naar een dokter te gaan. 

Heeft u hierover vragen of wilt u discriminatie melden, neem dan contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Hiv en reizen

Voor reizen van minder dan 3 maanden zijn er maar enkele landen die een hiv-test vragen of hiv-positieve personen de toegang weigeren. Voor langere verblijven passen meer landen beperkingen toe. In de Europese Unie gelden er momenteel geen reisbeperkingen voor hiv-positieve personen. Meer informatie hierover vindt u op www.hivtravel.org.

U kunt een kopie van het recept voor uw medicijnen meenemen voor het geval er aan de grens vragen gesteld worden over de medicijnen in uw bagage.

Toegang tot gezondheidszorg

Nederlanders of personen met een wettelijke verblijfsstatus kunnen een vergoeding krijgen voor hun ziektekosten bij hun zorgverzekering.

Personen zonder wettelijke verblijfsstatus kunnen zorgverlening en medicijnen krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Dokters en ander medisch personeel zijn gebonden aan het beroepsgeheim (privacy). 

Dutch law forbids any discrimination based on health status. This means a person with HIV has to be treated like any other person.

It is always the HIV-positive person who decides if he/she tells other people about it or not.

You cannot get infected with HIV through social contact, for example: by sharing a glass or plate with someone who has HIV or by touching or kissing each other.

HIV and work

An HIV-positive person does not have to mention this during a job interview. The employer does not have the right to ask questions about his/her health. If the employer does ask such questions, you do not have to answer or you can say that this is confidential information and that you are willing to talk to the occupational physician (bedrijfsarts). The occupational physician can only ask you questions related to your physical ability to do the job. He/she also has to respect you privacy.

It is not forbidden to lie about your HIV status during a job interview, because the question should not be asked. The employer cannot use this as a reason to dismiss you if he/she discovers it later.

You cannot get HIV by shaking the hand of a person who is HIV-positive.

If there is an accident involving a person who is HIV-positive, the general first-aid procedures are sufficient to prevent someone else becoming infected by the HIV virus. An employer cannot, therefore, fire or refuse someone with HIV a job by saying it could cause a health risk for colleagues or clients.

An HIV-positive person does not have to inform his/her colleagues or boss about it. If you tell your boss, it can be easier for you to take medicines during working hours or to go to the doctor.

If you have any questions about this or want to report discrimination, contact a specialised organisation.

HIV and travelling

For visits of less than 3 months, there are only a few countries in the world that ask for an HIV test or deny entry to HIV-positive people. More countries are restrictive for longer stays. In the European Union, there are currently no travel restrictions for HIV-positive people. You can find more information on www.hivtravel.org.

You can keep a copy of the prescription for your medicines with you in case questions are asked at the border concerning the medicines in your luggage.

Access to health care

Dutch nationals or persons with legal residence status can get medical expenses reimbursed through their health insurance.

Persons without legal residence status can get access to care and medicines via the procedure for urgent medical care.

Doctors and other medical staff are bound by professional confidentiality (privacy

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Soa Aids Nederland
Als u vermoedt dat u een soa heeft, is het belangrijk dat u zich laat testen. Overzicht van adressen voor soa-tests en vaccinaties.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Hiv behandelcentra
Als u hiv heeft, is het belangrijk om u te laten behandelen. Een overzicht van de hiv-behandelcentra in Nederland.
HIV vereniging
Voor vragen over leven met hiv en voor contact met andere mensen met hiv.
Poz & Proud
Organisatie voor en door homo-mannen met hiv.
Antidiscriminatiebureaus
Als je je gediscrimineerd voelt, kun je dat melden bij een antidiscriminatiebureau.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen