Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet bekend waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het is natuurlijk. 
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies bekend.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze op personen van hetzelfde geslacht vallen.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In Nederland kunnen zij ook trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. 

2 mannen trouwen in een stadhuis

Ouderschap

In Nederland kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U hoeft niet getrouwd te zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische stellen kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor. 

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Some people have romantic and/or sexual feelings for people of the same sex. Both men and women can be homosexual. Men who feel attracted to other men are called homosexual or gay; women who feel attracted to other women are called homosexual or lesbian. Some people feel attracted to both men and women. They are called bisexuals.

Someone can be homosexual without wanting to have sex or a relationship with someone of the same sex.

2 men being intimate with each other

Some men only have homosexual feelings during a certain period of their lives.

People can choose whether to call themselves homosexual, lesbian or bisexual. For instance, some men may have sex with men, but do not call themselves homosexual.

Why are people homosexual?

It is not known why people feel attracted to one sex or the other, or to both sexes. However, we do know that:

  • being homosexual is not a choice. It comes naturally.
  • homosexuality occurs in all countries and cultures. In Europe, discrimination against homosexuals is forbidden by law. It is forbidden by law to treat people differently and to exclude or place restrictions on people because of their homosexuality.

It is unclear whether homosexuality is hereditary. The role played by a person’s upbringing is also not precisely known.

Telling others that you are homosexual

Many men and women keep their feelings private. Others tell their family and friends that they are homosexual or bisexual and live their homosexuality openly.

Telling someone that you are homosexual or bisexual is often not easy and takes a lot of courage. Homosexual and bisexual men and women often need a lot of time to accept that they are attracted to people of the same sex.

It can be a relief to tell other people. You do not have to hide any longer. First talk to people who you think will accept you as you are. Be aware that reactions at first will not always be positive.

You do not have to tell other people you are homosexual. If you believe it is not safe to tell others, then you do not have to.

Meeting other gay, lesbian of bisexual people

There are specific organisations and meeting places where you can get to know other gay, lesbian of bisexual people. 

Homosexuality and the law

In Europe, discrimination on the grounds of sexual orientation is forbidden by law. It is forbidden by law to treat people differently and to exclude or place restrictions on them because of a personal characteristic that is protected in law. Homosexuality or changing sex are protected characteristics. It is forbidden to discriminate against someone on these grounds in, for instance, job applications, at work, in education, and when renting a house.

Marriage

People of the same sex can have a relationship. In the Netherlands, they can also marry or have a registered partnership.

2 men getting married in a town hall

Parenthood

In the Netherlands, 2 men or 2 women can together be parents of a child. They can adopt a child. Adoption means that you become the legal parent of a child who is not your biological child. You do not need to be married to adopt a child. You can also adopt a child if you are living together.

Lesbian couples can also have children through fertility treatment with semen from a donor

Lesbian women with their children

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Switchboard
Platform voor lesbian, gay, bi and transgenders. Als u vragen hebt, kunt u deze stellen via mail, chat of telefoon.
Cocktail
Informatie, hulp en sociale activiteiten voor LGBT in asielzoekerscentra.
Man tot man
Website voor mannen die seks hebben met mannen. De website heeft informatie over testen op soa of hiv.
Roze in Blauw
Politie aanspreekpunt voor lesbiennes, homo's en transgenders.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Poz & Proud
Organisatie voor en door homo-mannen met hiv.
Anti-discriminatie bureaus
Als u zich gediscrimineerd voelt, kunt u hier melding van maken bij een anti-discriminatiebureau.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen