Behandeling van hiv

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, kunt u een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv. 

Neem uw medicijnen zoals de hiv behandelaar het vraagt. Bespreek met uw hiv behandelaar welke medicijnen het best zijn voor u. 

Als u geen behandeling krijgt, kunt u anderen infecteren door onbeschermde seks of met bloed. U kunt uw baby infecteren tijdens de zwangerschap of bevalling of via borstvoeding. Met de juiste behandeling kunnen vrouwen met hiv toch gezonde kinderen krijgen

Man neemt hiv-medicatie.

Gezonde levensstijl

Draag zorg voor uw gezondheid:

 • Eet gezond. Daardoor bent u beter beschermd tegen ziekten.
 • Beweeg. 
 • Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum. 
 • Rust goed uit ‘s nachts. U zal minder gestresseerd zijn.
Eet gezond.
Eet gezond.
Beweeg.
Beweeg.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Rust goed uit ‘s nachts.
Rust goed uit ‘s nachts.

Sociaal contact

U kunt niemand infecteren door sociaal contact. U hoeft niet bang te zijn voor infectie als u een glas of bord met anderen deelt of anderen aanraakt, kus of een tongzoen geeft.  

Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongkus geven
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongkus geven

Geen risico op infectie meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus dikwijls niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U kunt hiv niet meer doorgeven aan anderen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een hiv-consulent en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv leven is niet altijd gemakkelijk. Het kan helpen om er met iemand over te praten. U bent niet verplicht om anderen te vertellen dat u hiv heeft. 

HIV treatment

If you correctly take your medicines every day, you can lead a normal life and live just as long as someone without HIV.

Take your medicines the way the HIV counsellor tells you to. Talk to your HIV counsellor about the best medicines for you.

If you are not treated, you can infect other people through unprotected sex or your blood. You can infect your baby during pregnancy or delivery or when breast-feeding. With the right treatment, women with HIV can still have healthy children.

Man taking HIV medicines.

Healthy lifestyle

Take care of your health:

 • Eat healthily. This improves your resistance to diseases.
 • Take exercise.
 • Keep cigarettes, drugs and alcohol to a minimum.
 • Get enough rest at night. It will reduce stress.
Eat healthily.
Eat healthily.
Take exercise.
Take exercise.
Keep cigarettes, drugs and alcohol to a minimum.
Keep cigarettes, drugs and alcohol to a minimum.
Get enough rest at night.
Get enough rest at night.

Social contact

You cannot infect someone through social contact. You do not have to be afraid for infection if, for example, you share a glass or plate with someone or if you touch someone or give a kiss or a French kiss.

No HIV transmission: sharing a glass or plate
No HIV transmission: sharing a glass or plate
No HIV transmission: touching or shaking hands
No HIV transmission: touching or shaking hands
No HIV infection: kissing each other or giving a French kiss
No HIV infection: kissing each other or giving a French kiss

No longer any risk of infection

If you take your medicines correctly every day, the amount of HIV in your blood (viral load) will reduce. After a few months, it can often no longer be traced, though the virus is still in your body. Then you will no longer be able to infect someone else with HIV.

Under certain conditions, it is possible for you to have sex without a condom with your steady partner (steady relationship) who does not have HIV:

 • If you take your HIV medicines correctly every day, and
 • If, for at least 6 months, your viral load can no longer be detected, and
 • If your viral load was checked less than 6 months ago;
 • If you and your partner have no other STI and the mucous membrane of your mouth, anus, penis or vagina is not damaged.

Talk to the HIV counsellor and your partner if you want to have sex without a condom.

Couple talking.

Telling someone you have HIV

Living with HIV is not always easy. It might help if you talk with someone about HIV. You are not obliged to tell people you have HIV.

Meer informatie of hulp nodig?

Hiv behandelcentra
Als u hiv heeft, is het belangrijk om u te laten behandelen. Een overzicht van de hiv-behandelcentra in Nederland.
HIV vereniging
Voor vragen over leven met hiv en voor contact met andere mensen met hiv.
Poz & Proud
Organisatie voor en door homo-mannen met hiv.
Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Switchboard
Platform for lesbians, gays, bisexuals and transgenders. If you have questions, you can ask them via email, online chat or telephone.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen