Privacy (geheimhouding) betekent dat u het recht heeft om met een persoon of personen te praten zonder dat zij uw persoonlijke informatie doorgeven aan iemand anders, tenzij u daarmee instemt.

In de volgende situaties is uw privacy wettelijk gegarandeerd:

  • Dokters en medische instellingen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie over hun patiënten delen met anderen. Er zijn enkele uitzonderingen opgenomen in de wet. Bijvoorbeeld: om een patiënt te beschermen die het slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Ook sociale organisaties zoals het UWV en maatschappelijk werkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
  • Voor organisaties in de sectoren (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie bestaat er een meldcode bij signaleren van huiselijke geweld en kindermishandeling. Professionals zijn dan verplicht deze signalen te melden.
Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven

Privacy van adolescenten

 

Kinderen zijn tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd voor zowel de basis- als de aanvullende zorgverzekering. Dit is wettelijk bepaald. Het is voor kinderen niet nodig om een aparte zorgverzekering af te sluiten.

Om het bezoek aan een huisarts geheim te houden, kunnen jongeren de huisarts vragen om een factuur te maken met vermelding van een ander probleem. 

Dit is ook mogelijk in geval van abortus

Privacy (confidentiality) means that you have the right to talk to a person or persons without them passing on your personal information to someone else, unless you agree.

Privacy is guaranteed by law in the following situations:

  • Doctors and medical institutions are bound by professional confidentiality. They are not allowed to share any information about their patients. There are some exceptions described in the law. For example: to protect a patient who is a victim of sexually abusive behaviour.
  • Social organisations such as the job centre (UWV) and organisations for social work are also bound by professional confidentiality.
  • For organisations in the fields of (mental) healthcare, education, child care, social work, child and adolescent welfare, and the law, there is a protocol for reporting signs of domestic violence and child abuse. This means professionals are obliged to report such signs. 

A doctor reassuring a patient that he will not share any confidential information

Privacy of adolescents

Children up to the age of 18 are insured for free on the health insurance of their parents, both for the standard package (basispakket) and additional health insurance. This is laid down by law. Children do not need to take out separate health insurance.

To keep a visit to their general practitioner secret, children can ask the general practitioner to make an invoice that mentions a different problem.

This is also possible in the case of an abortion.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Juridisch Loket
Als u vragen heeft over uw rechten, kunt u contact opnemen met het juridisch loket voor een gratis (telefonisch) consult.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen