Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

In Nederland is elke vorm van vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Een persoon die aanzet tot vrouwelijke genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking uitvoert of mogelijk helpt maken (een medeplichtige), kan een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar krijgen. Ook als het meisje toestemming geeft, is vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Ouders die met hun dochter naar een ander land reizen om vrouwelijke genitale verminking te laten uitvoeren, kunnen in Nederland worden gestraft.

Een vrouw gaat naar een dokter

De straffen kunnen zwaarder zijn als het meisje jonger dan 18 is. Dit wordt beschouwd als kindermishandeling.

Afhankelijk van de ernst van de vrouwelijke genitale verminking, kunt u tot 20 jaar nadat u 18 jaar werd, nog een klacht indienen. Ook als u nog een kind was toen u slachtoffer werd van vrouwelijke genitale verminking. Het aantal jaren voor uw 18de verjaardag tellen immers niet mee voor de verjaringstermijn.

Bijna alle Afrikaanse landen hebben een wet tegen vrouwelijke genitale verminking. Toch wordt de wet niet altijd toegepast.

U kunt in Nederland asiel aanvragen voor vrouwelijke genitale verminking als:

  • u minderjarig bent en er een aantoonbare dreiging is van vrouwelijke genitale verminking; 
  • u er al het slachtoffer van bent en verdere verminking vreest.

Als u zonder wettelijke verblijfsstatus in Nederland woont, kunt u hiervoor ook asiel aanvragen, zelfs als u eerder al voor een andere reden asiel heeft aangevraagd.

Als u het slachtoffer bent geweest van vrouwelijke genitale verminking of vreest dat u er het slachtoffer van zult worden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie voor hulp.

Female genital mutilation is forbidden by law in Europe.

In the Netherlands, any form of female genital mutilation is forbidden by law. A person who performs female genital mutilation, helps to make it possible or promotes it (being an accomplice), can receive a prison centence of up to 12 years. Female genital mutilation is forbidden by law even if the girl gives consent. Parents who take their daughter to another country to perform female genital mutilation can be punished in the Netherlands.

A woman going to a doctor

Punishment may be more severe if the girl is younger than 18 years of age. This is considered child abuse.

Depending on the severity of the female genital mutilation, you can still file a complaint up to 20 years after you become 18 years of age. You can file a complaint even if you were a child when you were a victim of female genital mutilation. This is not affected by the number of years before your 18th birthday that you were a victim.

Nearly all African countries already have a national law to forbid female genital mutilation. However, it is not always applied.

In the Netherlands, you can request asylum for female genital mutilation if:

  • you are a minor and there is a demonstrable threat of female genital mutilation;
  • you have undergone female genital mutilation and fear further mutilation.

If you are living in the Netherlands without legal residence status you can also apply for asylum on these grounds, even if you sought asylum before for another reason.

If you are a victim of female genital mutilation or fear that you will become a victim of it, you can contact Pharos, a specialised organisation for help.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Huisartsenpost
U belt met de huisartsenpost in de avond of het weekend. U kunt de huisartsenpost bezoeken als u spoedeisende hulp nodig hebt. 'Spoedeisend' zijn gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts. Na het bellen wordt bepaald of u naar de huisartsenpost moet.
Sense.info
Als u jonger bent dan 25 jaar, kunt u bij Sense terecht voor vragen over anticonceptie, seksualiteit en soa. Dit kan per mail, telefoon, chat, of door een afspraak te maken bij een Sense spreekuur.
Veilig Thuis - Dreiging van meisjesbesnijdenis
Advies of hulp bij een dreigende meisjesbesnijdenis.
MIND Korrelatie
Als u met iemand wil praten over persoonlijke thema's als uw relaties ,gevoelens of seksualiteit, kunt u anoniem bellen, chatten of mailen met Korrelatie.
Spreekuur vrouwenbesnijdenis
Spreekuren voor vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen