Omdat het een mensenrecht is

Iedereen heeft recht op toegang tot alle noodzakelijke en betrouwbare informatie over seksualiteit en seksuele gezondheid.. In veel herkomstlanden hebben mannen en vrouwen om verschillende redenen geen toegang tot informatie of de informatie is beperkt of onjuist. Sommigen hebben weinig onderwijs genoten en weinig seksuele voorlichting gekregen. Taal is voor sommige nieuwkomers een grote drempel. .

Omdat seksualiteit en relaties mensen na aan het hart liggen

Iedere professional kan bevestigen dat praten over seksualiteit en relaties met anderstaligen of niet westerse migranten de moeite waard is. Niet Nederlandstaligen en nieuwkomers zijn vaak blij en opgelucht dat ze vragen kunnen stellen over ‘everything they always wanted to know but never had a chance to ask’. Ze vinden een podium waar ze zich gehoord voelen. Dit geldt vooral voor mensen die uit landen komen waar op school of in de media heel weinig correcte informatie wordt gegeven. Belangrijk is wel dat je als professional een veilige setting daarvoor creëert.

Omdat er een reëel gezondheidsprobleem is

Lopen nieuwkomers in Nederland een groter risico als het over seksuele gezondheid gaat? Niet persé. Net zoals bij de algemene Nederlandse bevolking is er ook veel diversiteit bij nieuwkomers. Sommigen lopen een groter risico, anderen een kleiner risico. Dit hangt van veel factoren af. Belangrijk is dat ze, net als iedereen,  goed geïnformeerd zijn over onderwerpen als seksualiteit, seksuele rechten, veilig vrijen, soa’s, anticonceptie, zwangerschap en perinatale zorg.

Toch komt een aantal gezondheidsproblemen significant meer voor bij nieuwkomers. Dit is voor Rutgers een belangrijk argument om zeker ook bij nieuwkomers tijdig aandacht en zorg te besteden aan seksuele gezondheid. De oorzaken van deze grotere kwetsbaarheid zijn divers. Armoede, precaire leefomstandigheden, kwetsbaarheid omwille van verblijfstatus, seksuele identiteit, beperkte kennis over seksuele gezondheid, beperkte toegang tot zorg en culturele en religieuze factoren spelen zeker een rol.

Dit zijn de 3 voornaamste seksuele-gezondheidsrisico’s die vaker voorkomen bij (bepaalde groepen) nieuwkomers:

1. Hiv

Hiv in Nederland

  • Ongeveer 22.000 mensen in Nederland hebben hiv. Een groot deel wordt behandeld met medicijnen. 40 % van de hiv-geïnfecteerden komt oorspronkelijk niet uit Nederland. Preventie is lastig vanwege groot taboe op hiv en aids. 2/3 van de hiv-infecties betreft mannen die seks hebben met mannen. (RIVM, 2015)

Kennis over hiv in landen van herkomst

In veel Afrikaanse landen is de kennis over hiv heel laag.

Onderstaande grafiek toont het percentage vrouwen dat correcte kennis heeft over hiv in enkele Afrikaanse landen (2 manieren om je te beschermen kennen en 3 mythes erkennen als mythe) (www.statcompiler.com).

Bron: DHS-program (Demographic and Health Surveys)

Bron: DHS-program (Demographic and Health Surveys)

2. Onbedoelde zwangerschap en Abortus

  • Er zijn weinig cijfers bekend over de herkomst van vrouwen die een abortus laten uitvoeren in Nederland.
  • Een onderzoek naar geboortecijfers onder vrouwen in asielzoekerscentra (periode 2013-2015) laat zien, dat 60 % van de vrouwen bij aankomst in Nederland al zwanger was. Het geboorte- cijfer was het hoogst onder asielzoekers in de leeftijd van 20-24 jaar. Vrouwen uit West, Zuid en Centraal Afrika zijn hierbij oververtegenwoordigd. Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden vrouwen zwanger zijn geraakt. Bij meer dan de helft werd bij de geboorte van het kind geen partner geregistreerd. Ook dit gold vooral voor de asielzoekers uit Afrikaanse landen. (COA, Rutgers, GGD GHOR, 2017).  
  • Uit de landelijke abortusregistratie in 2015 komt naar voren dat 12,6 % van de vrouwen die abortus laat uitvoeren in Nederland niet in Nederland woont. 50% van de vrouwen die een abortus laat uitvoeren heeft een niet Westerse achtergrond. Het abortuscijfer is hoger bij vrouwen uit de eerste generatie migranten dan de tweede generatie (Twisk & Wijsen, 2016).

3. Seksueel geweld

Asielzoekers

In een onderzoek in 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaf 75% van de bevraagde migranten aan dat hij/zij zelf slachtoffer was geweest of iemand persoonlijk kende die slachtoffer was geweest van seksueel of gender gerelateerd geweld tijdens zijn/haar verblijf in Europa. 39% van de bevraagden was zelf slachtoffer. 27,5% van de geweldsituaties vond plaats in een asielcentrum. (Keygnaert, I., ICRH/UGent, 2008). Recentere cijfers ontbreken.

Vrouwelijke genitale verminking

Er wonen naar schatting 30.000 vrouwen in Nederland die besneden zijn. Jaarlijks lopen ongeveer 40 tot 50 meisjes het risico om besneden te worden. Aangezien vrouwelijke genitale verminking (ernstige) fysieke en psychosociale klachten met zich mee kan brengen, is goede gezondheidszorg en preventie belangrijk.  http://www.pharos.nl/documents/doc/factsheet-vgv-nederlandse_ketenaanpak.pdf .)

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp