Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat het u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en zich er klaar voor voelen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen in het seksueel contact het willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Laat niemand u dwingen om te vrijen.

In Nederland is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik. Als beide jongeren toestemmen en het verschil in leeftijd niet te groot is, wordt het in de praktijk zelden bestraft.

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Sex refers to all acts that can sexually arouse you. Sex is more than sexual intercourse. It also includes things such as kissing, caressing and oral sex. You can also have sex with yourself. This is called masturbation.

Sexuality is a central part of human life. It is a normal and positive way to express yourself. Sexuality involves not only sex but also other matters. For example: sexual pleasure and intimacy, anatomy and having children, as well as taboos and values around sexual orientation.

Reasons for having sex

You can have sex for various reasons. For instance, because you want to:

Different ways of having sex

You can have sex in many different ways:

You can have sex with someone else or with yourself (masturbation).

Sex is not only about the right techniques. It is also important to pay attention to the feelings and wishes of the other person, to share intimacy and to create the right atmosphere.

Experiment and find out what you and your partner like best. Talk with your partner about your desires and feelings. You can also experiment on your own.

Sex can be different every time.

People’s sex life can change during their lifetime. For example: because their body or sexual desire changes. This is normal. Some people do not have sex for a shorter or longer period of time.

Couple talking in bed.

Different relationships and sex lives

People have many different kinds of relationships and sex lives. For example: some people have sex before marriage, and others wait until afterwards. Some people only have 1 partner, others have several.

People of the same sex can also have sex with each other (homosexuality).

Lesbian couple having sex.

Sexual consent

Each time you have sex you should give your consent and feel ready. Mutual consent means that both people want to have sexual contact. Both people can decide to stop at any moment.

Do not let anyone force you to have sex.

In the Netherlands, the legal minimum age for sexual contact is 16 years. The law is there to protect young people against sexual abuse. If both young people agree and the difference in their ages is not too great, it is seldom punished.

A woman and a man lying in bed. They both agree to have sex with each other.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisarts
U kunt met een huisarts over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisarts u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vluchtelingen met een (voorlopige) verblijfsstatus kiezen een huisarts in hun gemeente. Asielzoekers in een COA locatie kunnen terecht bij een huisarts op de locatie.
Meer zorgverleners

Woordenboek en vertalingen