Czyn lubieżny

Czyn lubieżny to dowolnego rodzaju wymuszona czynność seksualna bez penetracji. Ofiara nie wyraża zgody na tę czynność. Na przykład: niepożądane dotykanie, pieszczenie lub całowanie, zmuszanie osoby do rozebrania się lub pokazania swoich narządów płciowych.
Czyn lubieżny może mieć miejsca bez użycia przemocy fizycznej lub gróźb. Na przykład: kiedy ofiara nie opiera się i pozwala, aby dana czynność odbyła się, ponieważ jest przestraszona.

W Holandii czyny lubieżne są zabronione przez prawo.
Maksymalna kara więzienia za czyny lubieżne wynosi 8 lat, jednak okres ten może zostać wydłużony do maksymalnie 18 lat w zależności od:

  • wagi czynu oraz poniesionych obrażeń fizycznych;
  • użycia przemocy fizycznej lub gróźb;
  • wieku ofiary.

Gwałt

Gwałt stanowi wymuszony stosunek seksualny bądź seks oralny z penetracją. Penetracja może zostać dokonana przy pomocy części ciała lub przedmiotu. Ofiara nie wyraża zgody na tę czynność. Do gwałtu może dojść bez użycia przemocy fizycznej lub gróźb. Na przykład: kiedy ofiara nie opiera się i pozwala, aby dana czynność odbyła się, ponieważ jest przestraszona.

Nigdy nie ma jednak mowy o okolicznościach łagodzących. Oznacza, że sędzia nie uwzględni żadnego pretekstu do popełnienia gwałtu. Na przykład: zachowanie ofiary, jego/jej ubiór lub podejmowane przez niego/nią działania nigdy nie są pretekstem do gwałtu.

W przypadku, gdy ofiarą jest osoba dorosła, okres kary może wynieść do 12 lat. Jeżeli ofiarą jest dziecko lub wystąpiły inne okoliczności obciążające, kara pozbawienia wolności może być nawet dłuższa.

Uzyskiwanie pomocy

Ważne jest, aby nie zwlekać z uzyskaniem pomocy. Być może znajomi lub inna osoba zaufana jest w stanie Ci pomóc.

Jako ofiara gwałtu lub czynu lubieżnego możesz udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Możesz także anonimowo skontaktować się z organizacją Centrum voor Seksueel Geweld (Centrum do spraw Przemocy Seksualnej). Możesz tam uzyskać pomoc medyczną, psychologiczną i prawną.

Możesz także niezwłocznie udać się na policję, aby zgłosić przestępstwo. Policja jest zobowiązana do poszanowania Twojej prywatności. Ważne jest, aby dokonać zgłoszenia gwałtu lub czynu lubieżnego w możliwie jak najkrótszym czasie po przestępstwie (w miarę możliwości w czasie do 72 godzin). Dzięki temu policja będzie w stanie zabezpieczyć dowody, takie jak nasienie lub krew. Możesz skontaktować się z policją i umówić wizytę dzwoniąc na numer 0900-8844. Jeżeli grozi Ci dalsza przemoc, policja może zapewnić odpowiednią ochronę. Policja jest zobowiązana do traktowania Cię z szacunkiem i w odpowiedni sposób.

Zgodnie z prawem funkcjonariusze muszą okazać Ci taki sam szacunek jak innym ofiarom, jeżeli nie masz statusu rezydenta. Policja nie aresztuje cię nawet jeśli nie posiadasz zgody na pobyt w kraju, możesz także dokonać anonimowego zgłoszenia przestępstwa. Jeśli chcesz, możesz poprosić pracownika socjalnego lub innego specjalistę o towarzyszenie ci.

Jeśli jesteś w sytuacji niebezpiecznej i obawiasz się, że może dojść do popełnienia kolejnych przestępstw, zadzwoń na numer 112.

Możesz także udać się do schroniska Blijf van mijn Lijf huis.

Pomoc dla sprawców

Jeżeli czujesz, że zachowujesz się agresywnie w związku lub istnieje ryzyko, że zachowasz się agresywnie względem innej osoby, możesz skorzystać z pomocy. Terapia pozwoli Ci na rozmowę na temat swoich uczuć i zachowania, a także pomoże zapobiec (ponownym) agresywnym zachowaniom.

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in Nederland.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot maximaal 8 jaar, maar deze kunnen verhoogd worden tot maximaal 18 jaar afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding en lichamelijk letsel;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Verkrachting

Verkrachting is gedwongen geslachtsgemeenschap of orale seks met penetratie. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

In geval van een volwassen slachtoffer staan op verkrachting gevangenisstraffen van 3 tot 12 jaar. Als het slachtoffer een kind is of als er andere verzwarende omstandigheden gelden, kan de straf nog verder oplopen. 

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Na een verkrachting of aanranding kunt u naar uw huisarts. U kunt ook (anoniem) terecht bij het centrum voor Seksueel Geweld.  Het is belangrijk dat u zich (liefst binnen 72 uur) na de verkrachting of aanranding lichamelijk laat onderzoeken. U kunt hier medische, psychologische en strafrechtelijke hulp krijgen. 

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om aangifte te doen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na de verkrachting of aanranding (liefst binnen 72 uur) aangifte doet. De politie kan dan de sporen zoals sperma of bloed veilig stellen. Maakt u een afspraak met de politie via tel: 0900-8844. Als u bang bent voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie zal u niet arresteren als u geen verblijfstatus heeft, en u kunt anoniem aangifte doen. U kun ook een professional van een hulp- of sociale organisatie meenemen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, belt u 112. U kunt ook naar een Blijf van mijn Lijf huis gaan. 

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt. 

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Numer alarmowy
Zadzwoń na numer alarmowy 112 jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy.
112
Policja
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
112
Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu)
Organizacja Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu) oferuje darmowe informacje i porady w przypadkach przemocy w związku lub w rodzinie.
Czyn lubieżny oraz gwałt
Lista organizacji, z którymi możesz się skontaktować, jeśli padniesz ofiarą przemocy na tle seksualnym.
Czyn lubieżny oraz gwałt – ośrodek do spraw przemocy seksualnej
Jeśli jesteś ofiarą przemocy na tle seksualnym, możesz skontaktować się z ośrodkiem do spraw przemocy seksualnej (Centrum Seksueel Geweld). Możesz tam uzyskać pomoc lekarską i psychologiczną.
Czyn lubieżny oraz gwałt – sprawcy przemocy na tle seksualnym
Jeśli jesteś sprawcą lub sprawczynią przemocy na tle seksualnym, możesz uzyskać pomoc, aby takie sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości.
Korrelatie
Jeśli chcesz porozmawiać o tematach intymnych, takich jak związki, twoje uczucia lub seksualność, możesz anonimowo skontaktować się z organizacją Korrelatie przez e-mail, telefon lub chat.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia