Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest w Europie zabronione przez prawo.

W Holandii wszelkie formy okaleczania żeńskich narządów płciowych są zabronione przez prawo. Osoba dopuszczająca się okaleczania żeńskich narządów płciowych, pomagająca dokonywać tych czynności lub zachęcająca do nich (wspólnik) podlega karze do 12 lat pozbawienia wolności. Okaleczenie żeńskich narządów płciowych jest zakazane nawet w sytuacji, kiedy kobieta wyrazi na nie zgodę. Rodzice, którzy zabierają swoją córkę do innego kraju w celu okaleczenia jej narządów płciowych mogą zostać ukarani za ten czyn w Holandii.

Kobieta idąca do lekarza

Kara może być surowsza, jeżeli kobieta ma poniżej 18 lat. Jest to uznawane za przemoc wobec dzieci.

W zależności od rodzaju okaleczenia narządów płciowych możesz zgłosić przestępstwo nawet do 20 lat po osiągnięciu 18 roku życia. Możesz zgłosić przestępstwo nawet jeśli twoje narządy płciowe zostały okaleczone kiedy byłaś dzieckiem, niezależnie od liczby lat, który upłynął pomiędzy okaleczeniem i ukończeniem przez ciebie 18. roku życia.

Prawie wszystkie kraje afrykańskie wprowadziły już prawo krajowe zakazujące okaleczania żeńskich narządów płciowych. Pomimo tego, zasady te nie są zawsze przestrzegane.

Możesz starać się o azyl w Holandii z powodu okaleczenia żeńskich narządów płciowych, jeżeli:

  • jesteś osobą nieletnią i istnieje uzasadnione zagrożenie, że możesz paść ofiarą okaleczenia żeńskich narządów płciowych;
  • przeszłaś okaleczenie żeńskich narządów płciowych i obawiasz się dalszego okaleczenia.

Jeżeli mieszkasz w Holandii bez statusu rezydenta, również możesz wystąpić o azyl z powyższych powodów, nawet jeżeli starałaś się uzyskać go już wcześniej w innych okolicznościach.

Jeśli zostałaś poddana okaleczeniu żeńskich narządów płciowych lub obawiasz się, że może Cię to spotkać, skontaktuj się z organizacją Pharos zajmującą się tą kwestią, aby uzyskać pomoc.

Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

In Nederland is elke vorm van vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Een persoon die aanzet tot vrouwelijke genitale verminking of vrouwelijke genitale verminking uitvoert of mogelijk helpt maken (een medeplichtige), kan een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar krijgen. Ook als het meisje toestemming geeft, is vrouwelijke genitale verminking strafbaar. Ouders die met hun dochter naar een ander land reizen om vrouwelijke genitale verminking te laten uitvoeren, kunnen in Nederland worden gestraft.

Een vrouw gaat naar een dokter

De straffen kunnen zwaarder zijn als het meisje jonger dan 18 is. Dit wordt beschouwd als kindermishandeling.

Afhankelijk van de ernst van de vrouwelijke genitale verminking, kunt u tot 20 jaar nadat u 18 jaar werd, nog een klacht indienen. Ook als u nog een kind was toen u slachtoffer werd van vrouwelijke genitale verminking. Het aantal jaren voor uw 18de verjaardag tellen immers niet mee voor de verjaringstermijn.

Bijna alle Afrikaanse landen hebben een wet tegen vrouwelijke genitale verminking. Toch wordt de wet niet altijd toegepast.

U kunt in Nederland asiel aanvragen voor vrouwelijke genitale verminking als:

  • u minderjarig bent en er een aantoonbare dreiging is van vrouwelijke genitale verminking; 
  • u er al het slachtoffer van bent en verdere verminking vreest.

Als u zonder wettelijke verblijfsstatus in Nederland woont, kunt u hiervoor ook asiel aanvragen, zelfs als u eerder al voor een andere reden asiel heeft aangevraagd.

Als u het slachtoffer bent geweest van vrouwelijke genitale verminking of vreest dat u er het slachtoffer van zult worden, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie voor hulp.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Dyżur wieczorny i weekendowy
Możesz zadzwonić na dyżur wieczorny i weekendowy (huisartsenpost) wieczorem lub w weekendy. W nagłych wypadkach możesz także udać się na wizytę. „Nagły wypadek” oznacza w tym wypadku problem medyczny, który nie może czekać do kolejnego dnia pracy lekarza pierwszego kontaktu. Podczas rozmowy podejmowana jest decyzja dotycząca konieczności wizyty na dyżurze.
Sense.info
Jeśli nie masz jeszcze 25 lat, możesz skontaktować się z Sense, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące antykoncepcji, seksualności oraz infekcji przenoszonych drogą płciową. Możesz skontaktować się telefonicznie, przez e-mail, chat na stronie internetowej lub umówić się na wizytę w godzinach pracy organizacji.
Veilig Thuis - Zagrożenie okaleczeniem żeńskich narządów płciowych
Wsparcie i pomoc w sytuacji zagrożenia okaleczeniem żeńskich narządów płciowych.
Korrelatie
Jeśli chcesz porozmawiać o tematach intymnych, takich jak związki, twoje uczucia lub seksualność, możesz anonimowo skontaktować się z organizacją Korrelatie przez e-mail, telefon lub chat.
Konsultacje dotyczące okaleczenia narządów rodnych kobiet
Konsultacje dla kobiet, które są ofiarami okaleczenia żeńskich narządów płciowych.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia