Galmo

Xaqiiqda bayolojiyeed ee noqoshada haweenay (inan) ama nin (wiilk). Wakhtiyada qaarkood, qofka waxa uu leeyahay hal sini oo bayolojiyeed (isaga/ iyadda waxa uu ku dhashaa lab ama dhedig) laakiin waxa uu leeyahay aqoonsiga sinjiga ku lidka ah sinjiga (nin dareemaya sida haweenay, ama haweenay dareemaysa sida nin).

Geslacht

Het biologisch feit of iemand een vrouw (meisje) of man (jongen) is. Soms heeft iemand een biologisch geslacht (hij/zij is als man of vrouw geboren) maar heeft de genderindentiteit van het andere geslacht (een man voelt zich dan een vrouw, of een vrouw een man).

Standard term: Geslacht
Neutral term: Sekse

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh