Weerar anshax darro ah

Weerar anshax darrada ah waa falka galmada khasabka ah iyaddoonu jirin gelintu. Dhibanaha ma siinayo oggolaansho falkan. Tusaale ahaan: taabasho aan la doonayn, salaaxa ama dhunkashada, ku khasbida qofka inuu dharka iska bixiyo ama uu muujiyo kiisa/ keedaxubnaha taranka.
Weerarka anshax darrada waxay dhici kartaa la'aanta dagaal jidhka ah ama hanjabaadaha. Tusaale ahaan: haddii dhibanaha aanu iska caabiyin oo uu oggolaado inay dhacdo sababtoo ah isaga/ iyaddu waxay baqanaysaa.

Gudaha Netherland, weerarka anshax darrada ah waxaa mamnuucay sharciga.
Xukunka xabsiga ugu badan ee weerarka anshaxa daran waa xabsi 8 sanadood, laakiin tan waxaa loo kordhin karaa 18 sanadood iyaddoo ku tiirsan:

  • soo jiidashada weerarka iyo dhaawaca jidhka;
  • haddii ay jireen dagaalka jidhka ah ama hanjabaadaha;
  • da'da dhibaha

Kufsi

Kufsi waa galmo khasab ah ama galmada afka oo leh gelinta. Gelintu waxay ku dhici kartaa qayb jidhka ah ama shay. Dhibanaha ma siinayo oggolaansho falkan. Kufsigu waxa uu dhici karaa la'aanta dagaal jidhka ah ama hanjabaadaha. Tusaale ahaan: haddii dhibanaha aanu iska caabiyin oo uu oggolaado inay dhacdo sababtoo ah isaga iyaddu /waxay baqanaysaa.

Weligood ma aha duruufaha la socda. Tan macnaheedu waxa weeye waxba kama aqbali doono garsooraha sidii cudur daar kufsi ah. Tusaale ahaan: dhaqanka dhibanaha, sida iyadda/ isaga dharka u xidho, waxa iyadda /isagasheego ama sameeyo, weligood cudur daar uma aha kufsiga.

Xaalada dhibanaha qofka wayn, jumladda waxa uu noqon karaa ilaa 12 sanadood. Haddii dhibanaha uu yahay ilmo yar ama xaalada duruufaha kale ee ka sii daraya, xukunka xabsiga xataa waa uu ka dheeraan karaa

Raadinaya caawimo

Waa muhiin inaan la sugin in caawimo la raadiyo. Laga yaabaa saaxiib ama qof aad aaminsantahay inuu ku caawin karo.

Kufsiga ka dib ama weerarka anshax darrada ah waxaad u tegi kartaa dhakhtarkaaga guud. Waxaad sidoo kale (si magaca la qarinayo) ula xidhiidhi kartaa Centrum voor Seksueel Geweld( xarunta dagaalka galmada). Halkan waxaad ka heli kartaa taageero caafimaad, nafsiyeed iyo sharciyeed.

Waxaad sidoo kale u tegi kartaa booliska isla markaaba si aad warbixin u samayso. Waxaa lagu waajibayay inuu tixgeliyo gaar ahaanshahaaga. Waa muhiim inaad ka warbixiso kufsiga ama weerarka anshax darrada ah sida suuragalka ee dhakhsaha ka dib markay dhacday (sida la doorbido gudaha 72 saacadood). Boolisku ka dib markaa waxa uu xaqiijin karaa raadadka sida manida ama dhiiga. Kula samee ballan booliska lambarka telefoonka 0900-8844. Haddii aad ka baqato dagaal dheeraad ah, boolisku way ku ilaalin karaan. Booliska waxaa waajib ku ah inuu kuula dhaqmo qaab ixtiraam leh oo sax ah.

Si waafaqsan sharciga, haddii aadan haysan sharciga degenaanshaha, boolisku waa inay kuula dhaqmaan ixtiraam la mid ah sida dhibanaayaasha kale. Boolisku kuma xidhi doonaan adiga haddii aanad haysan oggolaanshaha degenaanshaha, oo aad u samayn karto warbixinta si magaca la qarinayo. Waxaad waydiin kartaa shaqaalaha bulshadda ama xirfad yaqaan kale inuu adiga ku raaco.

Haddii aad ku jirto xaalad gurmad ah oo aad ka baqanayso dagaal badan oo dhici doono, wac 112.

Waxaad tegi kartaa Blijf van mijn Lijf huis (gaboodka hoyga).

Caawimada dambiilaha

Haddii aad dareento inaad dagaal badnayd gudaha xidhiidhka ama aad dareento inay jirto khatar inaad noqon doonto mid u dagaal badan dhanka qofka kale, waxaad raadin kartaa caawimo. Daawaynta waxay kaa caawin kartaa adiga wax ku saabsan dareemadaada iyo dhaqanka iyo in uu kaa hor joogsado inaad noqoto mid dagaalansan (mar labbaad).

Aanranding

Aanranding is elke gedwongen seksuele handeling zonder penetratie. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Bijvoorbeeld: ongewenste aanrakingen, strelingen of kussen, iemand dwingen zich uit te kleden of zijn/haar geslachtsdelen te tonen.
Aanranding kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Aanranding is strafbaar in Nederland.
Op aanranding staan gevangenisstraffen tot maximaal 8 jaar, maar deze kunnen verhoogd worden tot maximaal 18 jaar afhankelijk van:

  • de ernst van de aanranding en lichamelijk letsel;
  • of er fysiek geweld of fysieke dreigementen waren;
  • de leeftijd van het slachtoffer.

Verkrachting

Verkrachting is gedwongen geslachtsgemeenschap of orale seks met penetratie. De penetratie kan met een lichaamsdeel of voorwerp gebeuren. Het slachtoffer heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Verkrachting kan plaatsvinden zonder fysiek geweld of fysieke dreigementen, bijvoorbeeld als het slachtoffer zich niet verzet en het laat gebeuren omdat hij/zij bang is.

Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter aanvaardt geen enkel argument als excuus voor verkrachting. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor verkrachting.

In geval van een volwassen slachtoffer staan op verkrachting gevangenisstraffen van 3 tot 12 jaar. Als het slachtoffer een kind is of als er andere verzwarende omstandigheden gelden, kan de straf nog verder oplopen. 

Hulp zoeken

Het is belangrijk dat u niet wacht om hulp te zoeken. Misschien kan een vriend of iemand anders die u vertrouwt u helpen.

Na een verkrachting of aanranding kunt u naar uw huisarts. U kunt ook (anoniem) terecht bij het centrum voor Seksueel Geweld.  Het is belangrijk dat u zich (liefst binnen 72 uur) na de verkrachting of aanranding lichamelijk laat onderzoeken. U kunt hier medische, psychologische en strafrechtelijke hulp krijgen. 

U kunt ook onmiddellijk naar de politie stappen om aangifte te doen. Zij zijn verplicht om uw privacy te respecteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk na de verkrachting of aanranding (liefst binnen 72 uur) aangifte doet. De politie kan dan de sporen zoals sperma of bloed veilig stellen. Maakt u een afspraak met de politie via tel: 0900-8844. Als u bang bent voor meer geweld, dan kan de politie u beschermen. De politie is verplicht u op een respectvolle en correcte manier te behandelen.

Als u geen wettelijke verblijfsstatus heeft, moet de politie u volgens de wet met evenveel respect behandelen als andere slachtoffers. De politie zal u niet arresteren als u geen verblijfstatus heeft, en u kunt anoniem aangifte doen. U kun ook een professional van een hulp- of sociale organisatie meenemen.

Wanneer u zich in een noodsituatie bevindt en u vreest voor meer geweld, belt u 112. U kunt ook naar een Blijf van mijn Lijf huis gaan. 

Hulp voor daders

Als u denkt dat u geweld heeft gepleegd binnen een relatie of dat er een risico bestaat dat u geweld zult plegen tegen een andere persoon, kunt u hulp zoeken. Therapie kan u helpen over uw gevoelens en gedrag te praten, en kan voorkomen dat u (opnieuw) gewelddadig wordt. 

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Gurmadka
Wac 112 haddii caawimo u baahantahay isla markaaba.
112
Booliska
Caawimada xaalada nolosha halis gelinaysa
101
Veilig Thuis ('Badbaado ku ah guriga')
Veilig Thuis ('Badbaado ku ah guriga') waxay bixisaa macluumaad bilaash ah iyo talo xaalada dagaalka xidhiidhka lamaanaha ama qoyska.
Weerar anshax daro ah iyo kufis
Liiska ururada aad kala xidhiidhi karo xaalada weerarka galmada
Weerar aad u anshax daran iyo kufsi -Xarunta Weerarka galmada
Haddii aad la kullantay weerar galmo, waxaad la xidhiidhi kartaa xarunta weerarka galmada (Centrum Seksueel Geweld). Halkan waxaad ka heli kartaa caawimo caafimaad iyo mid nafsiyeed.
Weerar aad u anshax daran iyo kufsi -gabood falayaasha weerarka galmada
Haddii aad gashay gabood fal galmo waxaad caawimo u raadsan karta si aad uga hortagto inay mar labbaad dhacdo.
Korrelatie
Haddii aad doonayso inaad ka hadasho mowduucyada sida xidhiidhada, dareemadaada ama galmada, waxaad wici kartaa, qoraal onalyn ah kula hadli ama boosta ku soo dir addoo magacaaga qarinaya Korrelatie.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh