STIs

Waxaad qaadsiin kartaa uur jiifta haddiiSTI aan la dawayn. Waxay khatar u noqon kartaa uur jiifta haddii STI aan la dawayn. Haddii aad ogtahay inaad qabto STI, la hadal dhakhtarka guud ama ummulisada. Isaga/ iyadda waxa uu kaa caawin karaa tallaabooyinka saxda ah si uu ilaaliyo uur jiifta,

Badanka STI waxaa la dawayn karaa muddada uurka iyaddoonay jirin wax khatar ku ah uur jiifta, laga reebo cagaarshowga B. Xaalada cagaarshowga B, ilmaha waa la tallaali doonaa dhalashada ka dib.

Herbiska ku jira siilka 3 bilood ee u dambaysay ee uurka waxay khatar ku noqon kartaa uur jiifka. La xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka isla markaaba.

Haweenayda uurka leh had iyo jeer waxaa laga baadhaa dhowr STIyada ah. Haddii aad doonayso baadhitaanka STI, waxaad waydiin kartaa ummulisada ama dhakhtarka haweenka.

Haweenayda uurka leh had iyo jeer waxaa laga baadhaa dhowr STIyada ah. Haddii aad rabto in lagaa baadho STI gaar ah, waa inaad waydiisaa dhakhtarka.

HIV

Haddii aad qabto HIV, waxaad weli yeelan kartaa carruur caafimaad qabta:

  • Haweenayda uurka leh ee qabta HIV waa inay qaadataa dawooyin muddada uurka iyo ummulida. Xaaladan, wax ka badan 99% ayaa ku dhasha HIV.
  • Ilmahu waxa uu wakhtiyada qaarkood ku dhalan doonaa qaliinka uurka. Ilmaha waxa uu sidoo kale u dhalan karaa si dabiici ah haddii dhakhtarku umaleeyo inay badbaado tahay.
  • Ilmaha waxaa la siiyaa dawooyin dhalashada ka dib.
  • Hooyadu ma naas nuujin karto ilmaheeda. Caanaha naasku waxay ka koobanyihiin HIV. Wxaa jira qaabab kale oo la isugu xidho ilmahaaga.
Haweenayda uurka leh ee qabta HIV waa inay qaadataa dawooyin muddada uurka
Haweenayda uurka leh ee qabta HIV waa inay qaadataa dawooyin muddada uurka
Ilmahu waxa uu wakhtiyada qaarkood ku dhalan doonaa qaliinka uurka.
Ilmahu waxa uu wakhtiyada qaarkood ku dhalan doonaa qaliinka uurka.
Ilmaha waxaa la siiyaa dawooyin dhalashada ka dib.
Ilmaha waxaa la siiyaa dawooyin dhalashada ka dib.
Hooyadu ma naas nuujin karto ilmaheeda. Caanaha naasku waxay ka koobanyihiin HIV.
Hooyadu ma naas nuujin karto ilmaheeda. Caanaha naasku waxay ka koobanyihiin HIV.
Hooyadu waxay ku quudisaa dhalo ilmaha.
Hooyadu waxay ku quudisaa dhalo ilmaha.

Soa's

U kunt de foetus met een soa besmetten als die niet wordt behandeld. Het kan gevaarlijk zijn voor de foetus als de soa niet wordt behandeld. Als u weet dat u een soa heeft, praat erover met uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog. Hij/zij kan u helpen om de juiste stappen te zetten om de foetus te beschermen. 

Bijna alle soa’s kunnen worden behandeld tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor de foetus, behalve hepatitis B. Bij hepatitis B krijgt de baby een vaccin na de geboorte. 

Herpes in de vagina in de laatste 3 maanden van de zwangerschap kan gevaarlijk zijn voor de foetus. Neem onmiddellijk contact op met uw verloskundige of gynaecoloog. 

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw verloskundige of gynaecoloog vragen.

Een zwangere vrouw wordt altijd getest op verschillende soa’s. Als u een test wil voor een specifieke soa, moet u dat aan uw dokter vragen.

Hiv

Als u hiv heeft, kunt u toch gezonde kinderen krijgen: 

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby moet soms worden geboren met een keizersnede.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder mag geen borstvoeding geven. De moedermelk bevat het hiv-virus.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
STI Aids the Netherlands(Soa Aids Nederland)
Haddii aad u malaynayso inaad qabto STI, waa muhiim in lagu baadhaa. Liiska cinwaanada baadhitaanada STI iyo tallaalada.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh