Baadhitaanka HIV waxa uu kuu sheegi karaa inaad qaaday cudurka HIV ama aadan qaadin. Baadhitaankan si la isku halayn karo waxa uu u baadhaa HIV ku jira dhiigaaga ilaa 6 todobaad ka dib gelida khatarta cudurka. Waydii xirfad yaqaanka caafimaadka haddii baadhitaanka hore uu suuragal yahay xaaladaada.

Baadhitaanka HIV waxa uu u dhacaa sida soo socota:

  • Xirfad yaqaanka caafimaadku waxa uu qaadaa muunada dhiiga oo waxa uu u diraa shaybaadhka wixii ah baadhitaanka.
  • Gudaha shaybaadhka waxay raadin doonaan barootiinka dhiiga ku jira dhiigaaga
  • Xirfad yaqaanka caafimaad waxa uu helaa natiijada shaybaadhka baadhista ilaa hal todobaad ka dib.
  • Xirfad yaqaanka caafimaadku waxa uu kuu sharaxaa adiga oo kaala hadlaa wax ku saabsan tallaabooyinka xiga.
Dhakhtar muunada dhiiga ka qaadaya haweenayda.

La hadalka dhakhtar

Waxaad bilaash kula hadli karta dhakhtarkaaga guud ama xirfad yaqaanka caafimaadka xarunta caafimaadka ee xarunta magan galya doonka Dhakhtar ma siin karo macluumaad adiga kugu saabsan qof kale. Isaga/ iyadda waxaa sharcigu ku waajibayay inay tixgeliyaan gaar ahaanshahaaga.

Nin la hadlaya xirfad yaqaanka caafimaadka.
Waa maxay qiimaheedu?

Waxaa kaa baadhi karaa STI yada iyo HIV dhakhtarkaaga guud ama adeega caafimaadka bulshada dad waynaha (GGD). Miyay jiraan khataro STIyada ah? Haddii aad buuxiso xaalado qaar ah waxaad iska baadhi kartaa bilaash xaga adeega caafimaadka bulshada dad waynaha (GGD) ee aagaaga. Dadka dhalinta yar ilaa 25 sanado jir, shaqaalaha galmada, raga galma la sameeya raga iyo dadka ka yimid wadamada STI ay si aad ah ugu badantahay waxay ka samaysan karaan ballan adeega caafimaadka dad waynaha ee degmadda (GGD) oo waxaa lagu baadhaa bilaash.

Waxaa sidoo kale ku baadhi kara dhakhtarkaaga guud. La tashigaaga dhakhtarka guud waa bilaasha, laakiin wakhtiyada qaarkood waa inaad iska bixisaa baadhitaanka. Tani waxay ku xidhantahay caymiskaaga caafimaad iyo xad dhaafka caymiskaaga caafimaad (eigen risico). Waydii adeeg bixiyahaaga caymiska macluumaad dheeraad ah.

Haddii aad ku nooshahay xarunta magan galyada waxaad booqan kartaa xaruntaada caafimaada halkaa wixii ah baadhitaanka bilaashka ah ee STI.

Een hiv-test kan nagaan of u geïnfecteerd bent met hiv of niet. De test kan hiv betrouwbaar opsporen in uw bloed vanaf 6 weken nadat u een risicocontact heeft gehad. U moet de test nogmaals doen na 3 maanden om zeker te weten dat u niet geïnfecteerd bent. Vraag een zorgverlener of een eerdere test in uw geval mogelijk is.  

Een hiv-test verloopt als volgt: 

  • De dokter neemt een bloedstaal en stuurt dat naar een laboratorium voor verder onderzoek.
  • In het laboratorium kijken ze of er antistoffen in uw bloed zijn.
  • Ongeveer een week later ontvangt de zorgverlener de resultaten van het onderzoek.
  • De dokter geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt met u de volgende stappen. 
Dokter neemt een bloedstaal van een vrouw.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met  uw huisarts, zorgverlener van de GGD of zorgverlener in het gezondheidscentrum op de COA locatie. Zij mogen geen informatie over u doorgeven aan anderen. zij zijn bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Man praat met een zorgverlener.

Prijs van een hiv-test

U kunt bij de GGD of uw huisarts een hiv-test doen.

Loopt u een hoog risico op hiv en soa? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u zich gratis laten testen bij de GGD in uw buurt. Jongeren tot 25 jaar, sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit landen waar veel hiv en soa voorkomen kunnen een afspraak maken bij de GGD en zich gratis laten testen.

U kunt u ook bij uw huisarts laten testen. Uw bezoek aan uw huisarts is gratis maar soms moet u betalen voor de test. Dit hangt af van uw zorgverzekering en eigen risico. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar.  

Als u in een COA-opvanglocatie woont, kunt u voor een gratis hiv-test het Gezondheidscentrum op de locatie gaan. 

Wat kost het?

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
STI Aids the Netherlands(Soa Aids Nederland)
Haddii aad u malaynayso inaad qabto STI, waa muhiim in lagu baadhaa. Liiska cinwaanada baadhitaanada STI iyo tallaalada.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Xarumaha dawaynta HIV
Haddii aad qabto HIV, waa muhiim in lagu daweeyaa. Liiska xarumaha dawaynta HIV gudaha Netherlands.
Ururka HIV
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan HIV iyo la xidhiidhka dadka kale ee qaba HIV
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh