Astaamaha HIV aan la dawayn

Haddii uu qof qaado HIV, isaga ama iyada waxa uu yeelan karaa astaamaha soo socda:

  • Todobaadada koowaad: isaga /iyada waxay heli karaan astaamaha shabaha hargabka, finan ama barar qanjidhada limifka
  • Ka dib waxaa raacsan muddada aan astaamaha lahayn.

Haddii isaga ama iyadda aan laga dawayn HIV markaa:

  • Wakhti ka dib (tani waxay noqon kartaa 2 sanadood ama wax ka badan) isaga /iyadda waxay heli kartaa cabashooyin cusub iyo /ama astaamo kala duwan oo cusub.
  • HIV waxay weerartay nidaamka difaaca jidhka. Daawayn la'aan, qof qaba HIV waxa uu noqon doonaa AIDS dhowr sanadood ka dib. Nidaamka difaaca jidhka aad ayuu u itaal daran yahay in jidhka uu unuglaado cuduro kale oo badan. Cuduradan waxay keeni karaan dhimasho.
Daawayn la'aan, nidaamka difaaca jidhka qofka qaba HIV aad ayay u daciiftahay isaga /iyadda waxay u nuglaan doontaa cudurada kale oo waa uu jirraanaada.

La noolaanshaha HIV marka la daweeyo

Inta degdeg badan ee lagu daweeyo qofka qaba HIV, inta yar ee halista ay cawaaqib ku yeelato /caafimaadkeedakiisa, Isaga /iyaddu waxa uu ku noolaan karaa nolol caadi ah oo waxa uu noolaadaa ilaa inta uu noolaado qofka aan qabin HIV.

Haddii qof qaba HIV la daweeyo, ugu badnaan ma jirtokhatar ah qaad siinta dadka kale dhexda galmada aan ilaashanayn.

Qofka qaba HIV waxa uu ku noolaan karaa nolol caadi ah.

Baadhida HIV

Is baadh haddii aad doonayso hubaal ahaan inaadan qabin HIV. Waydii dhakhtarkaaga guud,adeegada caafimaadka dad waynaha ee degmada (GGD) ama xirfad yaqaanka caafimaadka xaga xarunta caafimaadka ee xarunta magan galyo doonka wixii caawimo ah.

Nin la hadlaya xirfad yaqaanka caafimaadka.

Symptomen van hiv zonder behandeling

Als iemand geïnfecteerd raakt met hiv, dan zijn dit mogelijke symptomen

  • 1ste weken: hij/zij kan last krijgen van symptomen die op griep lijken, huiduitslag of gezwollen lymfeklieren
  • Daarna volgt een periode zonder symptomen.

Als hij/zij zich niet laat behandelen voor hiv, dan: 

  • Na een tijdje (dit kan 2 jaar of langer zijn) kan hij/zij nieuwe klachten en/of verschillende nieuwe symptomen krijgen.
  • Hiv valt het afweersysteem aan. Zonder behandeling krijgt iemand met hiv na enkele jaren aids. Het afweersysteem is dan zo zwak dat het lichaam vatbaar is voor andere infecties. Deze infecties kunnen dodelijk zijn.
Zonder behandeling is het afweersysteem van iemand met hiv zo zwak dat hij/zij vatbaar is voor andere infecties en ziek wordt.

Leven met hiv in behandeling

Hoe sneller iemand met hiv wordt behandeld, hoe minder ernstig de gevolgen voor zijn/haar gezondheid zijn. Hij/zij kan een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.

Als iemand met hiv wordt behandeld, is er bijna geen risico op infecteren van anderen bij onbeschermde seks

Iemand met hiv kan een normaal leven leiden.

Hiv-test

Laat u testen als u denkt dat u hiv heeft. Vraag uw huisarts, GGD of zorgverlener op het zorgverlener op het gezondheidscentrum in het AZC om hulp. 

Man praat met een zorgverlener.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Xarumaha dawaynta HIV
Haddii aad qabto HIV, waa muhiim in lagu daweeyaa. Liiska xarumaha dawaynta HIV gudaha Netherlands.
Ururka HIV
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan HIV iyo la xidhiidhka dadka kale ee qaba HIV
Poz & Proud
Ururka raga khaniiska ah ee qaba HIV
Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh