Dagaalka lamaanaha

Marka qof uu dhaawaco, bahdilo ama dayaco lamaanahiisa ama keeda ama ku khasbo lamaanahiisa/ ama keeda inuu sameeyo galmo.

Partnergeweld

Wanneer iemand zijn/haar partner pijn doet, vernedert, verwaarloost of dwingt tot seks.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh