Qofka sinjiga beddelada

Marka galmada qofku aanay waafaqsanayn sida isaga ama iyadduu dareemo iyo/ama u dhaqmo. Qofku waxa uu dareemi karaa mid aad u lab ama dhedig ah, ama lab aad ah halkii uu ka ahaan lahaa dhedig ama laguma aqoonsado dhammaanba qaybta lab-dhedig. Qofka sinji beddelka ah waxa uu sinjiga ku beddelaa dhaxda qaliin iyo hormoono haddii isaga ama iyaddu rabo.

Transgender

Wanneer het geslacht van iemand niet overeenkomt met hoe hij of zij zich voelt of gedraagt. Iemand voelt zich dan mannelijker of vrouwelijker, of nu eens man, dan vrouw, of vindt zich helemaal niet terug in de man-vrouw-opdeling. Een transgender kan van geslacht veranderen met operaties en hormonen, als hij of zij dat wil. 

Standard term: Transgender
Neutral term: Transseksualiteit

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh