Dhakhtarka daweeya kaadi mareenka

Dhakhtarka daweeya dhibaaooyinka kelyaha iyo kaadi mareenka.

Uroloog

Dokter die problemen met de nieren en de urinewegen behandelt.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh