Dawaynta

Daryeelka iyo/ ama ka warhaynta xirfad ahaan qof tababaran. Daawaynta waa la siin karaa iyaddoo la siinayo ama aan la siinayn dawo.

Behandeling

Verzorging en/of opvolging door een professioneel opgeleid persoon. Een behandeling kan worden gegeven met of zonder medicijnen.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh