Waajibka qarsoodiga

Waajibka qarsoodiga macnahiisu waxa weeya waajibka lagu ilaalinayo xuquuqaha iyo macluumaadka ku saabsan sirta qof. Dhakhtarka guud ama dhakhtarada kale waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga.

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van iemand. Een (huis)arts heeft beroepsgeheim. 

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh