Shafar

U noqonaya qiimo naftaada iyo deegaanka. Dadka qaar waxay u qeexaan sharafta nafahooda. Kuwa kale sharaqfta waxaa u qeexa qoyskooda. Tusaale ahaan, xidhiidhka aanu qoysku aqbalin waxay saamayn kartaa sharafta qoyska.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Standard term: Eer
Neutral term: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh