Uur jiifaha

Ukunta bacrintay marka sifooyinka muhiimka ee ilmaha (ka dib bisha 3aad eeuurka).

Foetus

Bevruchte eicel wanneer ze de belangrijkste kenmerken van een baby heeft (na 3 maanden zwangerschap).

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh