Seksi i referohet të gjitha veprimeve që mund t'ju eksitojnë seksualisht. Seksi nuk është vetëm marrëdhënia seksuale. Ai përfshin edhe gjëra si puthjen, përkëdheljen dhe seksin oral. Gjithashtu, mund të bëni seks me veten tuaj. Ky quhet masturbim.

Seksualiteti është një pjesë themelore e jetës njerëzore. Është një mënyrë normale dhe pozitive për të shprehur veten. Seksualiteti përfshin jo vetëm seksin, por edhe çështje të tjera. Për shembull: kënaqësinë seksuale dhe intimitetin, anatominë dhe bërjen e fëmijëve, si dhe tabutë dhe vlerat për orientimin seksual.

Arsye për të bërë seks

Ju mund të bëni seks për arsye të ndryshme. Për shembull, për arsye se dëshironi:

Mënyra të ndryshme të të bërit seks

Ju mund të bëni seks në shumë mënyra të ndryshme:

Ju mund të bëni me dikë tjetër ose me veten tuaj (masturbimi).

Seksi nuk është vetëm rreth teknikave të duhura. Është gjithashtu e rëndësishme të jeni të vëmendshëm ndaj ndjenjave dhe dëshirave të personit tjetër, të ndani intimitetin dhe të krijoni atmosferën e duhur.

Eksperimentoni dhe zbuloni se çfarë ti dhe partneri juaj pëlqeni më shumë. Bisedoni me partnerin tuaj për dëshirat dhe ndjenjat tuaja. Ju gjithashtu mund të eksperimentoni vetë.

Seksi mund të jetë i ndryshëm çdo herë.

Jeta seksuale e njerëzve mund të ndryshojë gjatë gjithë jetës së tyre. Për shembull: për arsye se trupi ose dëshira seksuale e tyre ndryshon. Kjo është normale. Disa njerëz nuk bëjnë seks për një periudhë më të shkurtër apo më të gjatë kohore.

Çift duke folur në shtrat.

Marrëdhënie të ndryshme dhe jetë seksuale

Njerëzit kanë shumë lloje të ndryshme marrëdhëniesh dhe jetë seksuale. Për shembull: disa njerëz bëjnë seks para martesës dhe të tjerë presin deri pas saj. Disa njerëz kanë vetëm 1 partner, të tjerët kanë disa.

Njerëz të të njëjtit seks gjithashtu mund të bëjnë seks me njëri-tjetrin (homoseksualiteti).

Çift lesbikesh duke bërë seks.

Përmbajtje seksuale

Çdo herë që bëni seks ju duhet të jepni pëlqimin tuaj dhe të ndjeheni i gatshëm. Pëlqimi i përbashkët do të thotë që të dy personat dëshirojnë të kenë kontakt seksual. Të dy personat mund të vendosin të ndalojnë në çdo moment.

Mos lejoni askënd t'ju detyrojë të bëni seks.

Në Holandë, mosha minimale e ligjshme për kontakt seksual është 16 vjeç. Ligji është për të mbrojtur të rinjtë ndaj abuzimit seksual. Nëse që të dy të rinjtë bien dakord dhe nuk kanë diferencë moshe të madhe, ai dënohet rrallë.

Një grua dhe një burrë të shtrirë në krevat. Ata janë të dy dakord të bëjnë seks me njëri-tjetrin.

Seks omvat alle handelingen die u seksueel kunnen opwinden. Seks is meer dan geslachtsgemeenschap. Het omvat bijvoorbeeld ook kussen, strelen en orale seks. U kunt ook vrijen met uzelf. Dat heet masturbatie.

Seksualiteit is een centraal aspect in een mensenleven. Het is een normale en positieve manier om uzelf uit te drukken. Seksualiteit gaat niet enkel over seks, maar ook over bijvoorbeeld: seksueel plezierintimiteit, anatomie, kinderen krijgen en ook over taboes en waarden over seksuele oriëntatie

Redenen om te vrijen

U kunt vrijen voor verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat u:

Seks op verschillende manieren

Er zijn allerlei manieren waarop u kunt vrijen:  

U kunt vrijen met anderen maar ook met uzelf (masturbatie). 

Seks gaat over meer dan techniek. Het is ook belangrijk aandacht te schenken aan de gevoelens en wensen van de andere, intimiteit te delen en de juiste sfeer te creëren.

Experimenteer en zoek uit wat het u en uw partner het liefst hebben. Praat met uw partner over uw verlangens en gevoelens. U kunt ook met uw eigen lichaam experimenteren. 

Seks is elke keer anders.

Het seksleven van mensen kan veranderen in de loop van hun leven. Bijvoorbeeld omdat hun behoefte aan seks (seksueel verlangen) verandert. Dit is normaal. Sommige mensen hebben gedurende een kortere of langere periode geen seks.

Koppel praat in bed.

Verschillende soorten relaties en sekslevens

Mensen hebben verschillende soorten relaties en sekslevens. Bijvoorbeeld: sommigen vrijen voor het huwelijk, anderen wachten. Sommigen hebben maar 1 partner, anderen hebben er verschillende. 

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen ook met elkaar vrijen (homoseksualiteit).

Lesbisch koppel vrijt.

Toestemmen voor seks

Elke keer dat u seks heeft, moet u toestemming geven en zich er klaar voor voelen. Wederzijdse toestemming betekent dat beide personen in het seksueel contact het willen. Beiden kunnen op elk ogenblik beslissen om ermee te stoppen.

Laat niemand u dwingen om te vrijen.

In Nederland is de wettelijke minimumleeftijd voor seksueel contact 16 jaar. De wet is er om jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik. Als beide jongeren toestemmen en het verschil in leeftijd niet te groot is, wordt het in de praktijk zelden bestraft.

Een man en een vrouw liggen in bed. Ze geven beiden toestemming om met elkaar te vrijen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet