Vezëzat e një gruaje ruhen në vezore. Çdo muaj, një vezëz e pjekur del nga njëra prej vezoreve. Ky quhet ovulacion.

Gypi i Falopit e transporton vezëzën në mitër. Mitra e gruas përgatitet për shtatzëninë: membrana mukoze e mitrës rritet për të marrë një vezëz tëfekonduar. Membrana shërben si fole për vezëzën (implantimi).

Nëse vezëza nuk është e fekonduar, gruaja nuk është shtatzënë. Membrana mukoze dhe gjaku dalin nga mitra. Ato dalin nga trupi nëpërmjet vaginës. Ky quhet një cikël menstrual.

Një cikël menstrual zgjat nga 3 deri në 7 ditë. Kohëzgjatja është e ndryshme në çdo grua.

Në fillim të ciklit menstrual, membrana mukoze fillon të rritet përsëri dhe fillon një cikël i ri.

Një grua mund të përdorë tamponë ose peceta sanitare për të përthithur gjakun nga cikli i saj menstrual.

Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Grua duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
1. Vezëzat ruhen në vezore.
1. Vezëzat ruhen në vezore.
2. Ovulacioni: një vezëz e pjekur del nga vezorja.
2. Ovulacioni: një vezëz e pjekur del nga vezorja.
3. Gypi i Falopit e transporton vezëzën në mitër. Membrana mukoze në mitër trashet.
3. Gypi i Falopit e transporton vezëzën në mitër. Membrana mukoze në mitër trashet.
4. Cikli menstrual: membrana mukoze dhe gjaku duke dalë nga vagina.
4. Cikli menstrual: membrana mukoze dhe gjaku duke dalë nga vagina.

Cikli i parë menstrual

Një grua bëhet pjellore gjatë pubertetit, në përgjithësi nga mosha 11 deri në 15 vjeç. Nga ai moment ajo mund të bëjë fëmijë. Një vajzë është pjellore që nga ovulacioni i saj i parë dhe prandaj mund të mbetet shtatzënë para ciklit të saj të parë menstrual. Nëse vezëza nuk është e fekonduar, ajo ka menstruacione për herë të parë. Edhe kur bën seks për herë të parë, ajo mund të mbetet shtatzënë.

Menopauza: fundi i cikleve menstruale

Një gruaje i ndalojnë ciklet menstruale midis moshës 45 dhe 55 vjeç. Mosha e saktë është e ndryshme për çdo grua. Kjo quhet menopauzë. Gruaja nuk mund të mbetet më shtatzënë pas kësaj.

Në fillim të menopauzës, ciklet menstruale janë të çrregullta. Pas njëfarë kohe ato ndalojnë krejtësisht. Menopauza mund të zgjasë nga disa muaj në disa vjet.

Menopauza ndryshon prodhimin e hormoneve femërore. Disa gra mund të kenë shqetësime. Për shembull: afshe të nxehta, lëkundje të humorit, pagjumësi, humbje të përqendrimit, dhimbje koke dhe lodhje.

Kontracepsioni

Disa metoda të kontracepsionit parandalojnë rritjen e membranës mukoze në mitër ose pengojnë pjekjen (ovulacionin) e një vezëze. Në atë rast, gruaja nuk ka fare ose ka vetëm pak gjakderdhje.

Marrëdhënia seksuale

Disa gra duan të kryejnë marrëdhënie seksuale gjatë ciklit të tyre menstrual, disa të tjera jo. Një grua mund të kryejë marrëdhënie seksuale gjatë ciklit të saj menstrual nëse ajo dëshiron. Kjo gjë nuk do të shkaktojë probleme me higjienën.

Një grua mund të mbetet shtatzënë gjatë ciklit të saj menstrual nëse është në periudhën pjellore të saj dhe ka kryer seks pa mbrojtje. Nëse nuk keni dëshirë për të bërë fëmijë për momentin, përdorni kontracepsion.

De eicellen van de vrouw worden bewaard in de eierstokken. Elke maand verlaat een rijpe eicel één van de eierstokken. Dit is de eisprong

De eileider brengt de eicel naar de baarmoeder. De baarmoeder van de vrouw bereidt zich voor op een zwangerschap: het slijmvlies in de baarmoeder groeit om een bevruchte eicel te ontvangen. Het slijmvlies dient als een nest voor de eicel (innesteling). 

Als de eicel niet bevrucht is, is de vrouw niet zwanger. Het slijmvlies en bloed komen uit de baarmoeder. Ze verlaten het lichaam via de vagina. Dit heet menstruatie

De menstruatie duurt ongeveer 3 tot 7 dagen. De duur is bij elke vrouw anders. 

Bij het begin van de menstruatie begint het slijmvlies opnieuw te groeien en start een nieuwe cyclus. 

Een vrouw kan tampons of maandverband gebruiken om het bloed van haar menstruatie op te vangen.

Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
1. De eicellen worden bewaard in de eierstokken.
1. De eicellen worden bewaard in de eierstokken.
2. Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok.
2. Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok.
3. Via de eileider gaat de eicel naar de baarmoeder. Het slijmvlies in de baarmoeder wordt dikker.
3. Via de eileider gaat de eicel naar de baarmoeder. Het slijmvlies in de baarmoeder wordt dikker.
4. Menstruatie: slijmvlies en bloed komen uit de vagina.
4. Menstruatie: slijmvlies en bloed komen uit de vagina.

Eerste menstruatie

Een vrouw wordt vruchtbaar tijdens de puberteit, meestal tussen de leeftijd van 11 en 15 jaar. Vanaf dan kan ze kinderen krijgen. Een meisje is vruchtbaar vanaf de eerste eisprong en kan daarom zwanger worden voor haar eerste menstruatie. Als de eicel niet bevrucht is, zal ze voor de eerste keer menstrueren. Ook wanneer ze voor de eerste keer seks heeft, kan ze zwanger worden. 

Menopauze: geen menstruatie meer

Een vrouw stopt met menstrueren tussen de leeftijd van 45 en 55 jaar. De exacte leeftijd is bij elke vrouw anders. Dit heet menopauze. Daarna kan een vrouw niet meer zwanger worden. 

In het begin van de menopauze zijn de menstruaties onregelmatig. Na een tijd stoppen ze volledig. De menopauze kan enkele maanden tot enkele jaren duren. 

De menopauze verandert de productie van vrouwelijke hormonen. Sommige vrouwen kunnen ongemakken ervaren zoals bijvoorbeeld: opvliegers, stemmingswisselingen, slapeloosheid, concentratieverlies, hoofdpijn en vermoeidheid.

Anticonceptie

Sommige anticonceptiemiddelen voorkomen dat het slijmvlies in de baarmoeder groeit of voorkomen dat een eicel rijpt (ovulatie). In dat geval zal de vrouw niet bloeden, of alleen een klein beetje. 

Geslachtsgemeenschap

Sommige vrouwen willen geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie, andere niet. Een vrouw kan geslachtsgemeenschap hebben tijdens de menstruatie als ze dat wil. Dit is geen probleem voor een goede hygiëne.

Een vrouw kan zwanger worden tijdens de menstruatie als ze in haar vruchtbare dagen is en onbeschermde seks heeft. Als u nu geen kinderwens heeft, gebruik dan anticonceptie.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i përgjithshëm
Mund të flisni me një mjek të përgjithshëm për çdo çështje intime. Nëse është e nevojshme, një mjek i përgjithshëm mund t'ju dërgojë te një profesionist i specializuar shëndeti. Refugjatët, të cilëve u është dhënë azil (i përkohshëm), zgjedhin një mjek të përgjithshëm në bashkinë e tyre. Azilkërkuesit në një qendër azilkërkuesish mund të këshillohen me një mjek të përgjithshëm në qendër.
Sense.info
Nëse jeni nën 25 vjeç, mund të kontaktoni Sense me pyetje rreth kontracepsionit, seksualitetit dhe IST-ve. Mund ta bëni këtë nëpërmjet email-it, telefonit, bisedës online ose duke lënë një takim për orët e konsultimit të Sense.
Më shumë profesionistë të shëndetit

Fjalori dhe përkthimet