Abortimi

Ndërprerja me dashje e një shtatzanie, për shembull nëse shtatzënia kërcënon jetën e gruas ose nëse gruaja nuk e do shtatzëninë. Në rastin kur gruaja nuk e do shtatzëninë, në shumicën e vendeve evropiane abortimi lejohet deri në 12 javë pas fekondimit.

Abortus

Bewust afbreken van de zwangerschap. Bijvoorbeeld als de zwangerschap het leven van de vrouw bedreigt of als de vrouw de zwangerschap niet wil. Als de vrouw de zwangerschap niet wil, is abortus in de meeste Europese landen toegelaten tot 12 weken na de bevruchting.

Termi standard: Abortus
Neutral: Zwangerschapsafbreking, zwangerschapsonderbreking, zwangerschapsbeëindiging

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma