Një cikël 28-ditor: cikli fillon me ciklin menstrual dhe ovulacioni ndodh rreth ditës së 14. Gruaja është pjellore 5 ditë përpara dhe 1 ditë pas ovulacionit.

Cikli

Numri i ditëve nga dita e parë e periudhës menstruale së një gruaje deri në ditën e parë të periudhës së ardhshme. Një cikël është rreth 28 ditë, por mund të jetë disa ditë më i gjatë ose më i shkurtër. Ovulacioni ndodh rreth 14 ditë para se të fillojë cikli tjetër.

Cyclus

Aantal dagen tussen de eerste dag van de menstruatie van een vrouw en de eerste dag van de volgende menstruatie. Een cyclus duurt ongeveer 28 dagen, maar kan enkele dagen langer of korter zijn. De eisprong vindt plaats ongeveer 14 dagen voor de start van de volgende cyclus.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma